1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi

iş kazası bildirimi nasıl yapılır

 İş kazası bildirimi ve meslek hastalığı bildirimi ile ilgili hususlar yazımızda yer almaktadır.

 İş kazası, aşağıda belirtilecek olan 5510 sayılı kanunun 13. Maddesinde tanımlı ve sıralı hallerde geçerli olacak durumlarda sigortalı çalışanın o anda veyahut sonradan tespit edilen bedenen veya ruhen uğramış olduğu olumsuz durum olarak tanımlanabilir.

İş Kazası

Oluşabilecek kazaların iş kazası olarak, değerlendirilmesi için personelin, sigortalı olması, bir olay ile karşılaşmış olması, meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen engelli hale gelmesi durumlarının hepsinin bir arada bulunması gerekmektedir.

İş Kazası Sayılan Durumlar

 • Sigortalının işyerinde bulunması sırasında,
 • İşveren tarafından yürütülen iş nedeniyle sigortalının kendi nam ve hesabına bağımsız çalışıyorken yapılan iş esnasında,
 • İşverene bağlı çalışan sigortalının görev olarak başka bir yere asıl işini yapmaksızın gönderilmesi nedeniyle işçinin oradaki geçirdiği süre esnasında,
 • Emziren kadın sigortalı kadının ilgili mevzuat gereği işveren tarafından verilen emzirme izni sırasında,
 • Sigortalının işveren tarafından tahsis edilen araçla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında kaza olayı meydana gelmesi hali iş kazası olarak adlandırılır.

İş Kazası Bildirimi

 • Bildirimler “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi” ile E-sigorta kanalı ile, doğrudan il müdürlüklerine teslimle ya da posta yoluyla yapılmaktadır.
 • Posta yoluyla yapılacak bildirimlerde, bildirimin postaya veriliş tarihi esas alınır.
 • Doğrudan yapılan bildirimler, SGK nın tüm müdürlüklerine yapılabilir.

Bildirimde Yer Alması Gereken Bilgiler

 • İşyeri Sicil numarası,
 • Adı soyadı,
 • Doğum tarihi,
 • İş yerindeki görevi,
 • İşe başlama tarihi,
 • Kazanın yaşandığı yer ve saat,
 • İlliyet bağı için kazanın oluş şekli,
 • Tanıkların ad soyadı,
 • İşyeri unvan adres bilgileri ve şirket merkezi bilgileri,
 • Yetkili imzaların bulunması gerekmektedir.

İş Kazası Bildirimi Süresi

 • İş Kazaları, yukarıda saymış olduğumuz bildirim yöntemleri ile en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, bildirilmelidir.
 • Bildirim süresine, cumartesi pazar ile ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil edilmez.
 • Kaza olgusunun, işverenin kontrolü dışındaki bir yerde oluştuğu durumlarda, bildirim süresi işverenin olayı öğrendiği tarihten itibaren başlamakta ve 3 iş günü içersinde bildirimesi gerekmektedir.
 • Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan yabancı ülkelerde ve ülkemiz işverenin iş yerlerinde gerçekleşecek, ülkemizden çalıştırılmak üzere görütülen Türk vatandaşı işçilerin iş kazası geçirmesi durumunda; yerel kolluk kuvvetlerine derhal, SGK ya ise en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirimde bulunması gerekmektedir.
 • Kara, deniz, hava ulaştırma araçlarında çalışan veya personellerin iş faaliyetleri nedeniyle ilgili bu araçlarda bulunmaları esnasında meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı ile ilgili 3 günlük bildirim, deniz araçlarının Türk limanına gelmesi, hava araçlarının Türk havaalanına inmesi, kara araçlarının ise sınır kapısından girmesi ile başlamaktadır.
 • Bu araçların Türkiye’ye dönememe durumlarında ilgili sigortalının ülke sınırına girmesi ile bildirim süresi başlamaktadır.

İş Kazası Sigortası Hangi Sigortalıları Kapsamaktadır?

 • Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar
 • Aday çırak, çırak ve stajyerler,
 • Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar
 • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
 • İntörn öğrenciler
 • Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar
 • Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar, sigorta kapsamında yer almaktadır.

Meslek Hastalığı

 • Meslek hastalığı, 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin özelliklerinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yapılış şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik durumudur.
 • Meslek hastalığınının bildirimi iş kazasının bildirimi ile ilgili usul, esas ve sürelere tabidir.

İşveren Açısından Doğabilecek Cezai Yükümlülükler

 • Kanuni süresi içinde, bildirim yapmayan işverenler, yapacakları geç bildirim süresine kadar olan işgöremezlik tutarını ödemekle yükümlüdür.
 • Sağlık raporu alınması gerekli olan işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya halihazırda bulunan rapora aykırı olarak personelin işe elverişli olmamasına rağmen çalıştırılması durumunda; meydana gelen hastalığı nedeniyle, SGK tarafından sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverenden tahsil edilmektedir.
 • İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve işgüvenliği mevzuatına aykırı bir kusuru sonucu meydana gelmişse, SGK tarafından sigortalıya veya haksahiplerine kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanacak gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverenden tahsil edilmektedir

İdari Para Cezası Tutarları (2021)

Cezalar Tehlike Sınıfı ve çalışan sayısına göre her takvim yılı için yeniden belirlenmektedir.

Çalışan Sayısı 10 Kişinden Az Olanlar için,

 • Az Tehlikeli : 5.115 TL
 • Tehlikeli: 6.393 TL
 • Çok Tehlikeli: 7.672 TL

Çalışan Sayısı 10 – 49 Kişi Arasında Olanlar,

 • Az Tehlikeli: 45.115 TL
 • Tehlikeli: 7.672 TL
 • Çok Tehlikeli: 10.230 TL

Çalışan Sayısı 50’den Fazla Olanlar,

 • Az Tehlikeli: 7.672 TL
 • Tehlikeli: 10.230 TL
 • Çok Tehlikeli: 15.345 TL

İş Kazası Sigortası ile Personele Sağlanan Haklar

 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği
 • Sürekli İş Göremezlik Geliri
 • Ölüm Geliri
 • Evlenme Ödeneği
 • Cenaze Ödeneği

Yukarıdaki haklardan yararlanabilmek için prim günü sınırı bulunmamaktadır.

cocuk-ve-genc-isci-calıstırma-sartları-sgk-sosyal-guvenlik
Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Şartları

Rastgele Gönderiler