1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. 2020 Sgk İdari Para Cezaları

2020 Sgk İdari Para Cezaları

sgk-idari-para-cezaları

2020 Yılı SGK idari para cezaları

CEZAYI UYGULAYACAK KURUM-KANUN CEZAYA NEDEN OLAN FİİL2020 YILI CEZA TUTARI (TL)AÇIKLAMA
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI-4857 SAYILI İŞ KANUNU1-İşyerinin açılışını muvazaalı olarak bildirmek31.905,12 TL İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2-İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak268,45 TLBu durumdaki her İşçi İçin
3-Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak448,64 TLBu durumdaki her İşçi İçin
4-Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek448,64 TLBu durumdaki her İşçi İçin
5-Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak448,64 TLBu durumdaki her İşçi İçin
6-İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak448,64 TLBu durumdaki her İşçi İçin
7-İşletmenin ortalama ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulması gerektirecek ölçüde ve öngörülmeyen şekilde artması halinde yapılacak geçici iş ilişkisine aykırı davranmak1.795,80 TLBu durumda her işçi için
8-Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)1.050,53 TLİşten çıkarılan her İşçi İçin
9-Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak3.983,85 TLÇalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
10-Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek289,29 TLBu durumda olan her İşçi ve her ay için
11-Ücret,prim,ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek289,29 TLBu durumda olan her İşçi ve her ay için
12-Ücret hesap pusulası düzenlememek1.050,51 TL
13-Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek1.050,51 TL
14-Asgari ücret ödememek ve eksik ödemek289,29 TLBu durumda olan her işçi ve her ay için
15-Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
16-Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek1.050,51 TL
17-Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
18-İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
19-Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
20-Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
21-Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak2.810,76 TL
22-Telafi çalışması usullerine uymamak511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
23-Ara dinlenmesini uygulamamak2.810,76 TL
24-İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek2.810,76 TL
25-Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak2.810,76 TL
26-Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak2.810,76 TL
27-Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek2.810,76 TL
28-Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek2.810,76 TL
29-İşçi Özlük dosyasını düzenlememek2.810,76 TL
30-Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek2.810,76 TL
31-Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren işverene 2.810,76 TL
32-Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1. Fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.25.524,83 TL
33-İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama ve yahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak25.524,83 TL
34-İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.25.524,83 TL
SGK- 5510 SGK KANUNU35-Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesini; 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (Kurum) belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için,2.943,00 TLBir aylık asgari ücret
36-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için,5.886,00 TLAsgari ücretin iki katı
37-İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde (1-b) de sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için,14.715,00 TLAsgari ücretin beş katı
38-İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlerden,
a-Kamu İdarelerine8.829,00 TLAsgari ücretin üç katı
b-Bilanço esasına göre defter tutanlara 8.829,00 TLAsgari ücretin üç katı
c-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara5.886,00 TLAsgari ücretin iki katı
d- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara2.943,00 TLBir aylık asgari ücret
39-Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için,
a-Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına588,60 TLAylık asgari ücretin 1/5 i
b-Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,367,88 TLAylık asgari ücretin 1/8 i
c-Ek belgenin Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,1.471,50 TLAylık asgari ücretin 1/2 si
d-Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın,5.886,00 TLAsgari ücretin iki katı
40-Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,5.886,00 TLAsgari ücretin iki katı
41-Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilen işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere,Not: İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak (5-a), (5-b) ve (5-c) ye göre idari para cezası uygulanır.
a-Bilanço esasına göre defter tutanlara35.316,00 TLAsgari ücretin on iki katı
b-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara17.658,00 TLAsgari ücretin altı katı
c-Defter tutmakla yükümlü olmayanlara8.829,00 TLAsgari ücretin üç katı
42-Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,
a-Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak (5-a) ve (5-b) ye göre idari para cezası uygulanır,
b-Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve (5-a) ya göre idari para cezası uygulanır,
43-İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı-soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için,
a- İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre idari para cezası uygulanır. 1.471,50 TLAylık asgari ücretin 1/2 si
44-Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankaların Kurumca istenen belgeleri en geç 1 ay içinde vermemesi veya aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden fazla işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asılmaması halinde,5.886,00 TLAsgari ücretin iki katı
45-Sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirmesi; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi; Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olayların Kuruma bildirilmesi ve Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işi üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, 2.943,00 TLBir aylık asgari ücret
46-Kamu idareleri ile bankaların, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeyen ya da sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,294,30 TLAylık asgari ücretin 1/10’u
47-Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısının ve bunların işe başlama tarihinin Ticaret Sicil Memurluklarına bildirilmesi durumunda Ticaret Sicil Memurluklarınca buna bağlı yapılması gereken bildirimlerin; Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bildirimlerin yasal süresi içinde Kuruma yapılmaması halinde, yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için,2.943,00 TLBir aylık asgari ücret
48-Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının,
a-Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında, (eylemleri başka bir suç oluştursa dahi)14.715,00 TLAsgari ücretin beş katı
b-Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265.maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca,29.430,00 TLAsgari ücretin on katı
49-Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,14.715,00 TLAsgari ücretin beş katı
50-Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın belirlenen süreden geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,5.886,00 TLAsgari ücretin iki katı
51- (Ek cümle: 13/2/2011-6111/45 md.) Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına294,30 TLAsgari ücretin 1/10’u
a- hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına1.471,50 TLAsgari ücretin 1/2
52- (Ek paragraf: 4/4/2015-6645/48 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalıların hizmet bilgilerinin 100 üncü madde kapsamında Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince, Kurumca belirlenen süre içinde elektronik ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde sigortalı başına588,60 TLAsgari ücetin 1/5’i
b- geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı başına294,30 TLAsgari ücret 1/10’u
c-Ancak, idari para cezası ilgili yılın aralık ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört katını geçemez.
53- 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için294,30 TLAsgari ücretin 1/10’u
54- 100 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara1.471,50 TLAsgari ücret 1/2
55-   Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için2.943,00 TLBir aylık asgari ücret
56-  Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;
a- Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına588,60 TLAsgari ücret 1/5
b- Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına367,88 TLAsgari ücret 1/8
c- Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına1.471,50 TLAsgari ücret 1/2
57- Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,
a- Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına2.943,00 TLAylık Asgari Ücret
b- Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına1.471,50 TLAsgari ücret 1/2
c-Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına981,00 TLAsgari ücret 1/3
d- Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızınaylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında ipc uygulanır.
58- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına294,30 TLAsgari ücret 1/10
*(Değişik ikinci fıkra: 17/1/2012-6270/11 md.) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
İŞKUR
59-(ÖZEL)  Özürlü çalıştırmamak3.983,85 TLÇalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.
60-(KAMU)Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak3.983,85 TLÇalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.
61-Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere30.333,65 TL
a-fiilin tekrarı hâlinde 60.667,29 TL
b-bu kapsamda hizmet alan işverenlere 15.166,82 TL
62-Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere 75.834,12 TL
a-fiilin tekrarı hâlinde 166.835,06 TL
b-bu kapsamda hizmet alan işverenlere 30.333,65 TL
63-İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere 30.333,65 TL
64-19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı 7.584,02 TL
65-Ek teminat vermeyen özel istihdam bürolarına 1.516,31 TL
66-Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayrı 4.550,17 TL
67-Kurumdan izin almadan kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götüren gerçek ve tüzel kişilere 75.834,12 TL
68-Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına 1.516,31 TL
69-Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek içinilan veren gerçek veya tüzel kişilere7.534,99 TL
70-Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere4.550,16 TL
71-Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına30.333,65 TL
72-İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına75.834,12 TL
73-Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara15.166,82 TL
74-Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için758,77 TL
75-Kurum aracılığı olmaksızın sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için30.333,65 TL
76-geçici işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için15.166,82 TL
77-Kurum aracılığı olmaksızın işçi istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için1.560,44 TL
78-Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için7.584,02 TL
79-Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere75.834,12 TL
80-Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için30.333,65 TL

SGK (5510) İdari para cezaları nın uygulanmasına ilişkin hususlar

 • İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir.
 • İtiraz takibi durdurur.
 • Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.
 • Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.
 • İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. (İptal üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 28/11/2013 tarihli ve E.: 2013/40, K.: 2013/139 sayılı Kararı ile.) (…)
 • Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen cezalar, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
 • İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.
 • İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır
 • İdarî para cezası uygulanması 8 inci, 9 uncu, 11 inci ve 86 ncı maddelerde belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz.
sgk e borcu yoktur
E Borcu Yoktur

Rastgele Gönderiler