1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Tam Tevkifat (KDV) Örnek Uygulamalar

Tam Tevkifat (KDV) Örnek Uygulamalar

tav tevkifat örnekleri

Tam tevkifat uygulaması ve KDV-2 beyannamesi ile ilgili mevzuatta yer alan bilgileri önceki yazımızda sizlere sunduk. Bu yazımızda ise tam tevkifat uygulamasını sağlam bir zemine yerleştirmek için, konu ile ilgili sirküler ve özelgeler ile destekliyoruz.

Tam Tevkifat İle İlgili Özelgeler

UYARI: Verilen künye numaralarına ait özelgeler tarafımızdan KDV tevkifatı yönünden yorumlanmış ve sadeleştirilmiştir. Orjinal içerik için GİB sistemini ziyaret ediniz.

https://www.gib.gov.tr/search/node/?filter=ozelge%20

Özelge: 1

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı
Sayı: 26696128-130[9-2019/3]-E.5798
Tarih: 31.01.2020

 • İlgili özelgede, Fransa yerleşimli ortak başka bir firmanın Türkiye’de yerleşik firmanın mali verilerini değerlendirmesi ve denetlemesi karşılığında talep ettiği katkı payı için KDV tevkifatı yapılıp yapılamayacağı sorulmuştur.
 • Verilerin değerlemesini ve denetlemesini yapacak firma bilgileri mail yoluyla alıp Fransa’da kendi çalışma ortamında inceleyerek hizmet verecektir.
 • Söz Konusu yabancı firmanın Türkiye’de yaptığı hizmetler ile yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetleri KDV’ye tabidir.
 • KDV ödemesi gereken esas olarak yabancı firma olmasına rağmen, Türkiye’de bulunmamasından dolayı, KDV nin tamamı hizmetten faydalanan Türkiye’deki firma tarafından, sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve ödenecektir.
 • Bu olayda, alınan hizmetin vergiden istisna olması durumunda, mükellef ve sorumlu sıfatıyla herhangi bir ödeme veya beyan yapılmasına, tevkifat uygulanmasına gerek olmayacaktır.
 • Ayrıca, Türkiye’de hizmet alan kişi veya kurumun KDV mükellefi olmaması durumunda, mükellef olup olduğuna bakılmaksızın KDV tevkifatı yapılması ve KDV-2 Beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
 • Kaynaklar:
  • 3065 sayılı KDV Kanununun, 1,6,9. maddeleri
  • KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.1.1)

Özelge: 2

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-333 21/04/2011

 • İlgili özelgede, Gazete ve dergilere yazılan makalelerin Gelir Vergisi Kanununun 18.maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yer almaktadır. Bu özelgeyi hem gelir vergisi hem de KDV tevkifatı açısından inceleyeceğiz.
 • 18. Maddede, serbest meslek faaliyetleri ile ilgili istina durumları yer almaktadır.
 • Gazete ve dergilerde makale yazmak bir serbest meslek faaliyetidir.
 • Gelir vergisi açısından, dergilerde ve gazetelerde yazı yazmak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre tanımlanan çalışmalar arasında yer aldığının ispatlanması durumunda GV kanunu 18. maddede yer alan istisna kapsamındaki bir serbest meslek faaliyetidir.
 • Mükellefler, bu faaliyetlerden yapılacak hasılat istisna hadleri içerisinde kalmak şartıyla, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda da değillerdir.
 • Aynı kanunun 94. maddesine göre bu serbest meslek erbaplarından, hizmet alanların %17 stopaj kesintisi yaparak sorumlu sıfatıyla muhtasar beyanname ile bildirim yapmaları gerekmektedir.
 • KDV tevkifatı açısından incelendiğinde, gazete ve dergilerde makale yazma faaliyetini sadece, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.” e yapmaları durumunda, defter tasdik ettirme ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları yoktur.
 • Bu durumda, hizmeti alan söz konusu kurum ve kuruluşlar sorumlu sıfatıyla serbest meslek erbabları adına tam KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir.
 • Tam tevkifat, ilgili kurumlar tarafından KDV-2 beyannamesi ile beyan edilip, ödenir.
 • Kaynaklar:
  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 – 61 – 65 – 66 – 94 Md.

Özelge-3

T.C. YALOVA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü- Sayı: 42152853-010-2 –

19.01.2016

 • İlgili özelgede,  Yalova Vergi Dairesine kayıtlı Mükellefin, toptan ve perakende kömür ve gıda ticareti yaptığı, devlet kurumlarına araç kiralama ve hastanelerde diyaliz hastaları taşıma hizmeti faaliyetinde bulunduğu belirtilmektedir.
 • Tam tevkifat açısından, GVK kanunun 70. Md. doğrultusunda gayrimenkul sermaye iradı sayılan motorlu nakil araçlarını kiraya verenlerin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması durumunda ve kiracını KDV mükellefi olması durumunda, kiracılar tarafından tam tevkifat yapması gerekmektedir.
 • Ayrıca, kiracının, Basit usulde vergilendirilenler, Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, Sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması halinde yine kiracılar tarafından KDV tevkifatı yapılacaktır.
 • Söz konusu özelgede, Mükellef KDV mükellefi olmakla birlikte toptan ve parakende ticaret gibi başka faaliyetleri dolayısı ile de KDV beyannamesi vermektedir. Bu durumda tam tevkifat yapılmaz.
 • işlemin KDV si mükellefin diğer işlemleri ile birlikte beyan edilir.
 • Diğer Kısmi tevkifat uygulamaları saklıdır.
kısmi tevkifat
Kısmi Tevkifat Uygulanması (KDV-2)

Rastgele Gönderiler