1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Kısmi Tevkifat Uygulanması (KDV-2)

Kısmi Tevkifat Uygulanması (KDV-2)

kısmi tevkifat

Kısmi Tevkifat yapılacak işlemler 117 no lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır. Yazımızda kısmi tevkifat kapsamındaki hizmet alım işlerini inceleyeceğiz.

Kısmi Tevkifat Uygulaması Nedir?

 • Kısmi tevkifat, sahte belge kullanımının yaygın, vergi tahsilatı düşük ya da vergi kaçakçılığının yüksek olabileceği sektörlerde devletin vergi alacaklarını garanti altına alması amacıyla yapılan bir uygulamadır.
 • Kısmi Tevkifat, Hizmet veya mal teslimlerinde hesaplanan KDV tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlarda, alıcı ve satıcılar arasında paylaştırılmasıdır.
 • Kısmi tevkifat uygulamasında mal veya hizmet alıcıları, sorumlu tayin edilerek, belirlenmiş oranlarda, kdv tutarını KDV-2 beyannamesi ile beyan ederler.( Genel Bütçeli İdareler harici mükellefler.)
 • Tevkifattan, KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla ödeyenler hariç), kanunca belirlenmiş alıcılar sorumludur.
 • 5018 sayılı Kanuna tabi Genel Bütçeli İdareler, KDV tevkifatı için beyanname vermezler, Tevkif edilen KDV doğrudan ilgili kurum tarafından gelir olarak kaydedilir.
 • Alıcılar, hizmet veya mal alımının ödemesini yaparken, satıcıya, KDV nin tevkif edilen kısmı kadar eksik ödeme yaparlar ve tevkif edilen tutarı doğrudan Vergi dairesine beyan ederek öderler.
 • Tevkifat tutarı kadar eksik tahsilat yapan satıcılar bu tutarları, bağlı bulundukları Vergi dairelerine başvuru yaparak iade talep edebilirler.

Satıcılar açısından KDV Tevkifat Beyanı

 • Satıcılar, tevkif edilen tutar sonrası kalan kdv tutarını ve toplam matrahı, KDV-1 Beyannamesinde “Kısmi tevkifat uygulanan işlemler” bölümüne, işlem türünü seçerek girmeleri gerekmektedir.
 • Tevkif edilen KDV tutarını ise diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmına işlem türünü, matrahı ile birlikte girmeleri gerekmektedir.

Kimler KDV tevkifatı yapabilir?

 • Kdv tevkifatını, değişen durumlara göre tüm KDV mükellefleri (sorumlu sıfatıyla KDV ye tabi alıcılar hariç) veya Yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş alıcılar yapmaktadır.
 • Aşağıdaki listede KDV tevkifatı ile sorumlu Yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş alıcılar yer almaktadır.
 • 5018 sayılı kanunda yer alan, kurum ve kuruluşlar ile il özel idareleri, bunların teşkil ettiği birlikler, köylülere hizmet götürme birlikleri.
 • Diğer, kanunla kurulan kamu kurumları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya diğer tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri,
 • Özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşları,
 • Bankalar,
 • Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri,
 • Türkiye varlık fonu ile alt fona devredilen kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlem borsaları dahil tüm borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılı kurum ve kuruluşlara ait olan kurum ve kuruluşlar, işletmeler,
 • Payları BİST de işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları, kdv tevkifatına tabi işlemlerinde tevkifat ile sorumlu belirlenmiş mal veya hizmet alıcılarıdır.
 • Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, belediyeler bu kurumlara içerisinde yer almamaktadır.
 • Mart 2021 tarihi itibariyle, belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kurum veya kuruluşlar da eklenmiştir.
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

Kısmi Tevkifat Uygulanacak İşlemler

Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

 1. Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık, etüt proje hizmetleri
 2. Etüt, plan, proje, danışmanlık denetim vb. hizmetleri,
 3. Makine, demirbaş, teçhizat ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 4. Yemek, servis ve organizasyon hizmetleri,
 5. İşgücü temin işleri,
 6. Yapı denetim hizmetleri,
 7. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon hizmetleri, çanta ayakkabı dikim işleri ve işlere aracılık hizmetleri,
 8. Turistik mağazalara verilen müşteri bulma götürme hizmetleri,
 9. Spor klüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu hizmetler,
 10. Temizlik çevre ve bahçe bakım hizmetleri,
 11. Servis taşımacılık hizmetleri,
 12. Her türlü baskı ve bakım hizmetleri,
 13. Yukarıda sayılı hizmetler dışındaki hizmetler (5018 Sayılı Cetvellerde yer alan idare ve kurumlar.)
 14. Kamu özel işbirliği model ile yapılan sağlık tesislerine ilişkin işletme dönemi içerisinde sunulan hizmetler.
 • Mart 2021 den itibaren aşağıdaki mal veya teslim ifaları da kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır.
 • Yük taşımacılığı hizmeti
 • Ticari Reklam Hizmetleri
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan Bütün Teslimler (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç)

Kısmi Tevkifat Uygulanacak Mal Teslimleri

 1. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun ürünlerinin teslimi,
 2. Külçe metal teslimleri,
 3. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi,
 4. Hurda ve atık teslimi
 5. Pamuk, tiftik, yün yaprağı ile ham post ve deri teslimleri,
 6. Ağaç ve orman ürünlerinin teslimi.
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan Bütün Teslimler (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç)

Tevkifat Uygulanmayan İşlemler

 • Satıcıların, belirlenmiş alıcılar olması durumunda (Profesyonel spor kulüpleri hariç), alıcıların niteliğine bakılmaksızın KDV tevkifatı uygulanmaz.
 • KDV Kanunu’nun (11/1-c), (17) ve ( Geçici 17.) maddelerince istisna kapsamındaki işlemlerde kısmi tevkifat uygulanmaz.
 • Tevkifata tabi işlemin, KDV dahil 1.000 TL’yi aşmadığı durumlarda, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.
 • 1.000 TL hesaplanmasında ÖTV ve tüm vergiler dahil edilecektir.
 • 1.000 TL aşılması durumunda, tüm tutar üzerinden tevkifat uygulanmaktadır.
 • Devamlı nitelikte olan teslimlerde 1.000 TL lik sınırın aşılmaması amacıyla parça parça fatura düzenlenmemelidir.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

 • Satıcılar tarafından düzenlenecek Tevkifatlı Faturalarda aşağıdaki fatura kalemleri bulunmalıdır.
 1. Tutar, (KDV Matrahı)
 2. Hesaplanan KDV,
 3. Tevkifat Oranı,
 4. Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı,
 5. Tevkifat Dahil Toplam Tutar,
 6. Tevkifat Hariç Toplam Tutar. (Tevkifattan Sonra Tahsil Edilecek Toplam Tutar)
 • Faturada tahsil edilecek tutar olarak rakam ve yazı ile tevkifat hariç toplam tutar yazılmalıdır.

Örnek : KDV mükellefi, A. LTD. ŞTİ, Payları BİST’ te İşlem Gören B. A.Ş ye Yemek Servis Hizmeti yapmaktadır.

Bu hizmet Teslimi karşılığında, KDV hariç 6.000 TL tutarında, %18 KDV oranlı ve 5/10 kdv tevkifatına tabi fatura düzenleyecektir.

Bu Hizmete ilişkin fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
İşlem Bedeli : 6.000 TL
Hesaplanan KDV : 1.080 TL
Tevkifat Oranı : 5/10
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV : 540 TL
Tevkifat Dahil Toplam Tutar : 7.080 TL
Tevkifat Hariç Toplam Tutar : 6.540 TL
Yalnız, “Altıbinbeşyüzkırk” Türk Lirasıdır.

Güncel Tevkifat Oranları

KodTevkifata Tabi İşlemlerTevkifat OranıTevkifat Yapacak Olanlar
201YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.1)]4/10BELİRLENMİŞ ALICILAR
202ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.2)]9/10BELİRLENMİŞ ALICILAR
203MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.3)]7/10BELİRLENMİŞ ALICILAR
204YEMEK SERVİS HİZMETİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]5/10BELİRLENMİŞ ALICILAR
205ORGANİZASYON HİZMETİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]5/10BELİRLENMİŞ ALICILAR
206İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
207ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
208YAPI DENETİM HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.6)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
209FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.7)]7/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
210TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.8)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ
211SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.9)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
212TEMİZLİK HİZMETİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.10)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
213ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.10)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
214SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.11)]5/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
215HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.12)]7/10BELİRLENMİŞ ALICILAR
2165018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLERDEKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLARA YAPILAN DİĞER HİZMETLER [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.13)]5/105018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLERDEKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR
217HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]7/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
218HURDA METALDEN ELDE EDİLEN DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN KÜLÇE TESLİMİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]7/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
219BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.2)]7/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
220İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.3)]7/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
221METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.4)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
222PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.5)]9/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
223AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.6)]5/10KDV MÜKELLEFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR
250DİĞERLERİ
kdv-tevkifatı-kdv-2
KDV Tevkifatı ve Tevkifata Tabi Yapım Hizmetleri

Rastgele Gönderiler