1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. KDV Tevkifatı ve Tevkifata Tabi Yapım Hizmetleri

KDV Tevkifatı ve Tevkifata Tabi Yapım Hizmetleri

kdv-tevkifatı-kdv-2

KDV tevkifatı , yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş bazı iş kollarında, vergi alacaklarının güvence altına alınması için, mal veya hizmet alıcıları tarafından KDV tutarından kesinti yapılarak doğrudan vergi dairesine ödemesi olduğunu önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda tevkifata tabi hizmet kollarına değineceğiz.

KDV Tevkifatı Yapmakla Sorumlu Belirlenmiş Alıcılar

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım
  sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi
  Devlet Teşekkülleri)
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler
  borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve
  kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve
  işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören
  şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak okul aile birlikleri ve
  Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları hariç.)
 • Mart 2021 tarihi itibariyle, belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kurum veya kuruluşlar da eklenmiştir.
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri
 • KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işlerinde, bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 • Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.
 • Yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’ nin altında olması durumunda tevkifat uygulanmayacaktır.
 • (Kırmızı ile yazılan maddeler Mart 2021 tarihimden itibaren uygulanacaktır.)
 • KDV mükellefi olsun ya da olmasın belirlenmiş alıcılar aşağıdaki işlemler için 4/10 oranında KDV tevkifatı yapmakla sorumludur.
 • Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.
 • Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakımonarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler.
 • Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulacaktır.
 • Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetleri; yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde etüt, plan proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetleri kapsamında değerlendirilecek olup, (9/10) oranında KDV tevkifi yapılacaktır.

Alt Yüklenicilere Yaptırılan Yapım İşlerinde Tevkifat

Alt Yüklenicilere Yaptırılan Yapım İşlerinde Tevkifat
Alt Yüklenicilere Yaptırılan Yapım İşlerinde Tevkifat
 • Yapım işleri veya yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetleri için,
 • Belirlenmiş alıcılar (A) tarafından, kısmen veya tamamen alt yüklenicilere (B) yaptırılan işlerde veya alt yüklenicilerin daha alt yüklenicilere (C) yaptırdıkları işlerde, her üst işverenin aldıkları hizmet için tevkifat uygulamaları gerekmektedir.
 • Örneğin, (A) Tevkifatla sorumlu belirlenmiş bir alıcı olan devlet kurumu olup yaptıracağı inşaat faaliyeti için ihale açmaktadır. (B) ise asıl yüklenici olarak ihaleye girip kazanmıştır. (B) şirketi inşaat malzemelerinin nakliyesini alt yüklenici olarak (C) nakliye firmasına devretmiştir. İnşaat malzemesinin nakliyesi de inşaat işinin bir parçası olduğu için, (C)’ nin (B) ye ve (B) nin de (A) ya keseceği fatularda tevkifat uygulaması gerekmektedir.
 • Bu işlemlerde herhangi bir yüklenicilik sözleşmesi olmasa dahi tevkifat uygulanması zorunludur.
 • (A) firmasının, belirlenmiş bir alıcı olmaması durumunda alt yüklenicilerin tevkifat uygulaması gerekli olmayacaktır.
 • (A) ve (B) firmalarının ikisinin de tevkifatla sorumlu belirlenmiş alıcılar olması durumunda, (B) firmasının (A) ya keseceği faturada tevkifat yapılmaz.
 • Ancak (B) firması bir üst maddedeki durumda iken (C) nin belirlenmiş bir alıcı olmaması durumunda (C) nin düzenleyeceği fatura tevkifatlı olacaktır.
 • Yukarıda sayılı işler için işlerinin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması halinde de alt yükleniciler ile ilgili işlemler uygulanacaktır.

Yapılacak İşlerin KDV’den İstisna Olması Durumunda KDV Tevkifatı

 • Tevkifata konu işlerin, KDV den istina olması durumunda, tevkifat yapılmayacaktır.
 • KDV den istisna işlemin alt işverene yaptırılması ve alt işverenin bu istisna kapsamında olmaması halinde, alt yüklenicinin işlemlerinde tevkifat uygulanacaktır.
etut plan proje kdv tevkifatı
Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık Vb. Hizmetlerde KDV Tevkifatı

Rastgele Gönderiler