1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Gelir Vergisinden İndirilecek Giderler

Gelir Vergisinden İndirilecek Giderler

Gelir vergisinden indirilecek giderler

Gelir vergisinden indirilecek giderler, başlığı altında, gerçek kişilerin elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarının belirlenmesinde, diğer bir ifade ile “Gelir Vergisi Matrahı” nın tespitinde, indirim konusu yapabilecek giderleri ele alacağız.

Gelir Vergisinden İndirilecek Giderler

Bu yazımızda, tüm gelir unsurlarının indirim konusu yapabileceği giderleri, indirim konusuna bir giriş niteliğinde olacak şekilde özet olarak ele alacağız.

Sonraki yazılarımızda ise indirimlere ilişkin tüm maddeleri detaylı bir şekilde teker teker ele alacağız.

Öncelikle, gelir vergisi mükelleflerinin, elde ettikleri gelir unsurlarına göre indirim konusu yapılabilecek giderleri gözden geçirelim.

Ticari Kazançlarda İndirilecek Giderler ( Gerçek Kişi Ticari İşletmeler)

 • Ticari kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi için gerekli genel giderler.

Ticari Kazanç Elde Edenler İçin İndirim Konusu Yapılabilecek Genel Giderler Nelerdir ?

Söz konusu giderler, ticari işletmenin faaliyetinin sürdürülmesi ile doğrudan ilgili bir işletme gideri olmalıdır.
Ayrıca, gider işin boyutları ve faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde olmalıdır.
Kanunlarda doğrudan kabul edilmeyen, veya bu şartları taşımayan giderler, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaz.

İşletme ile ilgili aşağıdaki giderler genel gider olarak sayılabilir.

Aydınlatma, ısıtma, su, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon giderleri,
İş yeri kirası,
Kırtasiye giderleri,
Temsil ve ağırlama giderleri,
Reklam Giderleri,
Reklam giderleri,
Taşıt Kiralama Giderleri
Üretimde çalışan personeller dışındaki personellerin giderleri
Bina, taşıt ve emtialar için ödenen sigorta giderleri
Finansman giderleri,
Finansal Kiralama Giderleri
İşle ilgili seyahat ve konaklama giderleri,
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
Yurt dışındaki kişilere ödenen komisyonlar, reklam giderleri, sorunlu ürün iadesi ve komisyon giderleri,
İşveren tarafından ödenen SGK işveren payı,
İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflere, bu
GVK. 40’da yer alan giderlerine ilaveten, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları
tutarı giderler.

 • Hizmetli ve işçiler için iş yerinde veya müştemilatında yapılan; yeme içme barınma, konaklama, tedavi, ilaç, sigorta primleri ve emeklilik aidatları.
 • İş ile ilgili olmak şartıyla, sözleşme resmi belge ve kanun emri uyarınca ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
 • İş ile ilgili olmak şartıyla, iş seyahati maksadını ve süresini aşmayan, seyahat ve ikamet giderleri,
 • Kiralanan ya da işletmeye ait taşıtların giderleri.
 • İşletmenin bina veya arazilerine ait; gider, haklar, damga vergileri, belediye vergileri, harçlar ve kayıt ücretleri.
 • Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar,
 • İşverenlerce sendikalara ödenen aidatlar,
 • Ücretliler için ödenen bireysel emeklilik katkı payları,
 • Yardım niteliğindeki, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, usul ve esaslara göre ödenen; gıda, temizlik, giyecek ve yakacakların maliyet bedelleri,
 • İŞKUR’ işbaşı eğitim programı kursiyerlerine işverence ödenen tutarlar.

Zirai Kazançlarda İndirilecek Giderler ( Zirai İşletmeler)

 • Zirai işletme ile ilgili, tohum, gübre, yem, ilaç vb. maddelere ilişkin giderler,
 • Alım – satım amacıyla alınan hayvanların, ve zirai ürünlerin bedelleri,
 • Çalışanlara ilişkin, ücret, prim ve hizmetleri karşılığı yapılan diğer ödemeler,
 • Çalışanlara ilişkin; yemek, barınma, ilaç, tedavi, ve sigorta primleri,
 • Zirai makina ve teçhizat için yapılan; çalıştırma, bakım ve onarım giderleri,
 • Vergi Usul Kanunu’na göre ayrılan amortismanlar,
 • Tarımsal makinaların kiralanması ve kullanılması karşılığı yapılan ödemeler,
 • Zirai kazancın, elde edilmesi ve devam ettirilmesi için yapılan genel giderler,
 • İşletme için alınan ve yine işletme için harcanan borçların faizleri,
 • İşletme ile ilgili ayni vergi, resim ve harçlar,
 • İş ile ilgili ve faaliyet kapsamına mahsus seyahat ve ikamet giderleri,
 • Kira bedelleri ( işletme ile ilgili)
 • Zirai işletme ile ilgili, sözleşme, ilam veya kanun emri uyarınca ödenen zarar, ziyan veya tazminatlar
 • Amortismana tabi kıymetlerin satılması nedeniyle V.U.K 328 uyarınca hesaplanan zararlar.
 • İşletme bünyesinde olup hem de kişisel / ailesel kullanımda olan taşıtların amortismanlarının tamamı, giderlerin yarısı,
 • İşletmede üretilip, tohum, yem ve benzeri nitelikte kullanılan zirai ürünlerin emsal bedelleri.

Ücretlerde Gelir Vergisinden İndirilecek Giderler

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 190. Maddesi uyarınca yapılan kesintiler,
 • Ordu yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan kesintiler,
 • Belirli şartlar ve tutarlar dahilinde özel sigorta primleri,
 • İlgili Kanunlara göre sendikalara ödenen aidatlar,

Serbest Meslek Kazancından İndirilecek Giderler

 • Serbest meslek kazancının elde edilmesi ve devam ettirilmesi için yapılan genel giderler.
 • Çalışanların, işyeri ve eklentilerinde, barınma, beslenme, giyim, tedavi, ilaç giderleri, emekli aidatı giderleri.
 • Mesleki faaliyete ilişkin sınırlarda kalmak üzere seyahat ve ikamet giderleri,
 • Serbest meslek faaliyeti ile ilgili, demirbaş ve eşyaların giderleri.
 • Kiralanan veya envantere kayıtlı araçların giderleri,
 • Mesleki yayınlar için ödenen tutarlar,
 • Meslek ile ilgili mal ve hizmet alım bedelleri,
 • Emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları,
 • Ayrıca, mesleki teşekküllere ödenen aidatlar,
 • Serbest meslek faaliyeti ile ilgili, sözleşme resmi belge ve kanun emri uyarınca ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gayrimenkul Sermaye İradı İndirilecek Giderler

 • Kiraya veren tarafından ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen gayrimenkul için ödenen, idare giderleri,
 • Gayrimenkul için ödenen sigorta giderleri,
 • Kiraya verilen kıymet nedeniyle yapılan borçların faizleri,
 • Kiraya verilen bir adet gayrimenkulün, alış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile alış bedelinin %5’i
 • Ayrıca, söz konusu mal ve haklar için, kiraya veren tarafından ödenen vergi, resim, harç, şerefiye ve belediye ödemeleri,
 • Bu mal ve haklar için ayrılan amortismanlar,
 • Kiraya verenin yapmış olduğu bakım – onarım giderleri,
 • Gayrimenkul sahiplerinin ödemiş oldukları kiralar,
 • GMSİ ile ilgili, sözleşme resmi belge ve kanun emri uyarınca ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Menkul Sermaye İradı İndirilecek Giderler

 • Menkul kıymet ile ilgili depolama ve sigorta giderleri,
 • Temettü veya faiz tahsil giderleri,
 • Söz konusu kıymetler ile ilgili ödenen, vergi resim ve harçlar.

Diğer Kazanç ve İratlar İndirilecek Giderler

 • Değer artış kazançlarında, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ve elden çıkarma dolayısıyla, yapılan gider, vergi ve harçlar.
 • Arızi kazançlarda, satılan malların alış bedelleri ve satış için yapılan masraflar,

Özetle, yazımızda bahsetmiş olduğumuz indirilecek giderler, gerçek kişiler için gelir vergisi matrahının tespiti için gayrisafi (net olmayan) kazanç üzerinden indirilecek giderlerdir.


Gelir Vergisine Tabi Kazançlar

“Gelir Vergisi’ne Tabi Kazançlar Nelerdir?”


Rastgele Gönderiler