1. Anasayfa
 2. Hukuk
 3. Bakiye Süre Ücret Alacağı

Bakiye Süre Ücret Alacağı

bakiye süre ücret alacağı

Bakiye süre ücret alacağı, belirli süreli iş sözleşmelerinde, iş sahibinin geçerli nedenle fesih hakkı olduğu durumlarda, iş sözleşmesini süresinden önce feshetmesi ile, ya da işverenin işi kabulde temerrüde düşmesi ile işçinin söz verdiği işi yapmaya zorunlu olmaksızın aldığı ücrettir.

Bakiye süre ücreti, 818 sayılı eski Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlenmiştir.

Bakiye süre ücreti, sadece belirli süreli iş sözleşmeleri için geçerlidir.

Bakiye süre ücret alacağı nedir? Hangi durumlarda hak edilir? bu yazımızda ayrıntılı olarak ele alacağız.

Bakiye Süre Ücret Alacağı Şartları

 • İşverenin feshi, 4857 sayılı İş Kanunu 25. maddesinde yazılı sağlık nedenleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık veya zorlayıcı nedenlerden ileri geliyorsa işçinin bakiye süre ücreti talep hakkı doğmaz.
 • Bu ücretin, istenebilmesi için işverenin sözleşmeyi feshetmesinde bu şekilde haklı veya zorlayıcı bir neden bulunmaması gerekir.
 • Ancak, geçerli nedenle çıkış hallerinde yani; işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan ya da, işçinin yeterliliği veya davranışlarından kaynaklanan nedenlerle işverence fesih durumunda, işveren bakiye süre ücretinden kaçınamaz.
 • Tanımda yer alan, işverenin işi kabulde temerrüde düşmesi, kısaca, işverenin işin yapılmasına fırsat vermemesidir.
 • Örneğin, sözleşme yapılan inşaat işçisinin, işverenin yaptıracağı inşaata alınmaması; işin yapılmasına uygun yer temin edilmemesi, iş yerinin kapalı olması gibi sebepler sayılabilir.
 • Ayrıca, Yargıtay’a göre belirli süreli iş sözleşmesinde sözleşmenin feshi, ifa imkansızlığına dayanıyor ise bakiye süre ücreti talep edilemez.
 • Bahsi geçen İfa imkansızlığı, edimin içeriği değişmeksizin borcun aynen yerine getirilmesinin olanaksız hale gelmesi olarak tanımlanabilir.
 • Örnek olarak, yıkım işi yapılacak binanın kendiliğinden yıkılması ya da portresi yapılacak kişinin vefat etmesi sayılabilir.
 • Bilinmesi gereken bir diğer husus ise, işçiye belirli süreli iş sözleşmesi olmasına rağmen ihbar tazminatı ödenmişse, bu tutarında bakiye süre ücretinden mahsup edilmesi gerekir. ( 9. HD, 16.06.2008 tarih, 16098/15750 Esas/Karar )
 • Son olarak, bakiye süre ücreti bir tazminat niteliğinde olduğundan 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Bakiye Süre Ücreti Faiz ve Sigorta Primine Tabi midir?

 • İş Hukuku’nda ücret kural olarak çalışma karşılığında ödenir.
 • Bakiye süre ücretinde herhangi bir çalışma olmadığından ve bu ücret bir istisna teşkil ettiğinden 4857 sayılı kanununun 34. maddesinde öngörülen özel faiz uygulanmaz.
 • Ayrıca, bu ücretlere ilişkin olarak da sigorta primi ödenmesi gerekmez. ( 9. HD, 22.05.2012 tarih, 779/17960 Esas/Karar )

Bakiye Süre Ücretinden İndirilecek Kalemler

Bu ücret hesaplanırken indirim yapılacak bazı kalemler aşağıda yer almaktadır.

 • İşçinin iş görme edimini yerine getirememesi halinde yapmaktan kurtulduğu giderler,
 • Başka işi yaparak kazandığı ücretler,
 • Kasten kaçındığı yararlar,

Örnek Bakiye Süre Alacağı Hesaplama

 • Taraflar arasındaki belirli süreli iş sözleşmesi , 01.06.2021 – 01.06.2022 arasında olup iş sözleşmesi işverence haklı bir denen olmaksızın 24.12.2021 günü feshedilmiş olsun. İşçinin geri kalan süre boyunca mahrum kaldığı ücret 9.000 TL olarak kabul edilsin.
 • İşçi bakiye süre içinde ( Geri kalan süre içinde ) başka bir işyerinde çalışarak toplam 2.000 TL brüt kazanç elde etmiş olsun.
 • İşçinin mahrum kaldığı ücretten mahkemece takdiren %10 indirim yapılır. Böylelikle mahrum kalınan ücret 8.100 TL olur.
 • Bu tutardan başka bir işte çalışarak kazandığı brüt ücret olan 2.000 TL düşüldüğünde bakiye süre ücret alacağı brüt: 6.100 TL olur.
 • En son geriye kalan brüt ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilerek net ücret bulunur.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır

İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?


Rastgele Gönderiler