1. Anasayfa
 2. SPK
 3. Halka Açıklık Statüsünden Hangi Durumlarda Çıkılır?

Halka Açıklık Statüsünden Hangi Durumlarda Çıkılır?

halka açıklık

Aşağıdaki durumlarda ortaklıklar halka açıklık statüsünden ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkabilirler.

 • Genel kurul kararı
 • Ortak sayısında değişiklik,
 • Finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü,
 • Faaliyetin devamına ilişkin hususlar,
 • Ortaklık yapısında değişiklik.
 • Kurul tarafından re’sen çıkarılma.

Halka Açıklık Statüsünden Çıkma Nedenleri

Halka Açıklık Durumundan Ayrılmak İçin Genel Kurul Kararı

 • Ortaklıklar halka açıklık statüsünden çıkmak için yapacakları genel kurul toplantısından önce Kurula başvurur.
 • Kurul ortaklığa kararını tebliğ eder ve ortaklık tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Genel Kurul gündemin ilanını yapar.
 • Genel Kurul toplantısının da tebliği takip eden 2 ay içinde yapılması gereklidir.
 • Ortaklık Gündeminde,
 • Ortaklığın payların borsada işlem görmemesi hususu,
 • Genel kurul toplantısına katılmayan üyeler de dahil olmak üzere olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkının bulunduğu,
 • Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süresi ve bu hakkın kullanım süreci yer alması gerekmektedir.
 • Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, mevzuata ve fiyatın makul olduğunu gösteren değerleme raporuna göre belirlenir.
 • Değerleme raporu, kurula başvuru tarihinden itibaren 9 aydan daha eski tarihli olmamalıdır.
 • Değerleme raporu, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar esas alınarak hazırlanır.
 • Genel kurulda, pay sahibi sayısının 2/3 ü veya toplam oy sayısının 3/4 ünün olumlu oyu ile karar alınmalıdır.
 • Ayrılma hakkı kullanım süresi, Genel kurul tarihi takiben 6. gün başlamak ve 2 yıldan az olmamak kaydıyla belirlenir.
 • Toplantı tutanağı, ve Hazirun cetveli 6 iş günü içerisinde kurula bildirilir.

Ortak Sayısında Değişiklik

 • Pay sayısı 500 ün altına indiği durumlarda halka açıklık statüsünden çıkmak için gerekli belgeler,
 • Son 1 yıl içerisinde hazırlanmış hazirun cetveli,
 • Güncel Pay Defteri
 • Kar payını gösteren muhasebe kayıtları,
 • Son 3 ay içinde hazırlanmış ortak sayısının 500 kişinin altında olduğunu kanıtlayan bilirkişi raporu,
 • Sermaye arttırımlarına başvuran pay sahiplerine ilişkin belgeler ile Kurula başvuru yapılır.

Finansal Tablo Kalemlerindeki büyüklüğü

 • Son 2 yıla ait ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda,
 • Aktif toplamı 10 milyon TL nin altında kalan,
 • Net satışlar ve diğer gelirler kalemlerinin her ikisininde 5 milyon TL altında kalan,
 • Tescilli Sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamı karşılıksız olduğu belirlenen ortaklıklar, kurul a başvuruda bulunabilir.

Faaliyetin Devamına ilişkin nedenler

 • Ticaret Sicil Müdürlüklerinde fesih edilmiş veya re’sen fesholunmuş olumakla birlikte Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş ortaklıklar,
 • Tasfiyeye giren ya da iflas kararı verilen ortaklıklar, ilgili Ticaret Sicil Gazetesi örneği, mahkeme kararı ve yetkili organ kararı ile Kurula başvurabilir.

Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

 • Sermayelerinin, Yüzde 95‘inden fazlası en fazla 50 ortağa ait olan,
 • Yüzde 50‘sinden fazlasının il özel idarelerine, belediyelere veya diğer kamu kurumlarına ait olan ortaklıklar son 6 ay içerisinde yapılmış bir genel kurul hazirun cetveli ile Kurul’a başvurabilir.

Re’sen Halka Açıklık Statüsünden Çıkılması

 • Yukarıda sayılı nedenlerin, Kurulca tespit edilmesi halinde,
 • Ortaklığın, paylarının borsada işlem görmesi için süresi içerisinde başvurmaması,
 • Kurulca yapılacak yerinde yoklamalarda faal olmadığı tespit edilmesi,
 • Kurum bildirimlerinin yapıldığı tebligat adreslerinde 2 defa adreste bulunamama nedeniyle tebliğ yapılamaması,
 • Faaliyet konusu gereği bir imtiyaz hakkına sahip olma gerekliliği bulunup bu imtiyazları kaldırılan ve 1 yıl içerisinde faaliyet konusunun değiştirilmemesi,
 • Faaliyet konusundaki izni kaldırılan ve 1 yıl içerisinde faaliyet konusunun değiştirilmemesi,
 • Birleşme, Bölünme vb. gibi Ticaret Sicil işlemleri dolayısıyla sicilden silinmesi,
 • Borsa tarafından, paylarının işlem görmesinin sürekli olarak men edilmesi ve 1 yıl içerisinde tekrar işlem görmesinin izin verilmemesi,
 • Borsa kotundan ortaklığın kendi isteğiyle paylarını çekmesi durumlarında Kurul re’sen terk işlemini uygulayabilir.
sermaye piyasası kurumları
Sermaye Piyasası Kurumları

Rastgele Gönderiler