1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Ticari Kazancın Vergilendirilmesi

Ticari Kazancın Vergilendirilmesi

ticari kazancın tespiti

Ticari Kazancın vergilendirilmesi konusunu Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından ayrıntılı bir şekilde yazımızda inceleyeceğiz.

Öncelikle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, Ticari kazanç, her türlü sınai ve ticari faaliyetlerden doğan kazançlar olarak tanımlanmıştır.

“Ticari faaliyet”, para kazanmak amacıyla mal alım satımını ifade ederken, “Sınai faaliyet” ise alım satımı yapılan bu ticari malın üretilmesi anlamına gelir, endüstriyel kelimesi sınai kelimesinin eş anlamlısıdır.

Ayrıca, Ticari kazanç, hem Gelir Vergisine hem de Kurumlar Vergisine tabi tutulabilir.

Gerçek kişilerin ticari kazançları Gelir Vergisi’ne, Kurumların ticari kazançları ise Kurumlar vergisine tabidir.

Yazımızda, Gelir ve Kurumların ticari kazançlarını bütüncül bir şekilde ele alacağız.

Ticari Kazancın Vergilendirilmesi

Aşağıda, ticari kazanç kapsamına giren faaliyetler ve bunların ticari faaliyet sayılabilmesi için taşıması gereken özelliklere yer vereceğiz.

Ticari Kazançlar Nelerdir?

 • Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesi,
 • Coberlik işleri, (Borsaya kayıtlı olarak ve kendi nam ve hesabına hisse senedi ve tahvil alım satımı yapılması.)
 • Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesi,
 • Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların işleri,
 • Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilmesi,
 • Diş protezciliği,
 • Ortaklıklarda, ortaklık karından alınan aşağıdaki paylar;
 1. Kollektif ortaklıklarda, ortakların kardan pay alması, (Ortaklar kendi paylarına düşen karlarını ayrı ayrı beyan etmek ederler.)
 2. Adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda, komandite ortakların kardan pay alması, (Komandite ortaklar kendi paylarına düşen karlarını ayrı ayrı beyan ederler.) ( Ayrıca, Komanditer ortakların kardan aldıkları pay ise Menkul Sermaye İradı’dır.) ( Anonim ve limited Şirket ortaklarının aldığı paylar da Menkul Sermaye İradı sayılır.)

Faaliyetlerinden sağlanan kazançlar Ticari Kazançtır.

Ticari Kazançlarda Bulunması Gereken Özellikler

 • Faaliyetin, gerçekleşmesinin sermaye ve emeğe dayanıyor olması,
 • Faaliyetin devamlı olması, (Bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde de devamlılık olduğu varsayılmaktadır.)
 • Gelir getirici faaliyetlerin bir organizasyon dahilinde yapılmış olması (İşyeri açma, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kaydolunması vb.),
 • Müessesenin, ticari ve sınai bir müessese şekil ve mahiyetinde olması,

Ticari kazançlarda bulunması gereken özelliklerdir.

Rastgele Gönderiler