1. Anasayfa
 2. E-Dönüşüm
 3. E-Defter Uygulaması Nedir?

E-Defter Uygulaması Nedir?

e defter Nedir

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıt biçimidir.

E- Defterin Getirdiği Yenilikler

 • Tutulması Zorunlu Defter kayıtları elektronik dosya biçiminde hazırlanmaktadır.
 • Defter kayıtları kağıt ortama bastırılmamaktadır.
 • Kayıtların değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu elektronik imza/mali mühür araçları ile sağlanmaktadır.
 • Kayıtların elektronik imza/mali mühür gibi araçlar ile doğrulanması, defteri inceleyecek olan merciilere karşı kayıtların doğruluğunu ispatlayabilme imkanı sağlanmaktadır.

E Deftere Geçiş Zorunluluğu

 • E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin e fatura uygulamasına geçecekleri dönemde, e defter Uygulamasına da geçmeleri gerekmektedir.
 • Eğer mükellef, e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçer ise izleyen yılın başından itibaren e- Defter Uygulamasına geçecektir.
 • TTK. Hükümlerince Bağımsız Denetime Tabi olan şirketlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren E defter Uygulamasına geçmeleri zorunludur.
 • 2020 ve sonraki dönemlerde bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren E defter Uygulamasına geçeceklerdir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan incelemeler sonucunda riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını yazılı bildirim yapmak ve geçiş için az 3 ay süre vermek koşuluyla, e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
 • Uygulamaya geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme veya tür değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan, birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür değişikliği sonucunda oluşan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Uygulamalara geçme süresi yapılan işlemin ticaret siciline tescil tarihini takip eden ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
 • Zorunluluk kapsamına girmeyen, 17/12/2017 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükellefler isteğe bağlı olarak e deftere geçebilirler.
 • Bu mükellefler başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ekli cetvellerde yer alan kamu kuruluşları da isteğe bağlı olarak e defter Uygulamasına geçebilirler.
 • E-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler, uygulamaya geçtikleri aydan itibaren, defterlerini kağıt ortamında tutamazlar, kağıt ortamında tutulan defterler hiç tutulmamış sayılmaktadır.

E- Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • Gerçek kişi mükelleflerin E- imza veya Mali Mühür, Tüzel kişi mükelleflerin ise Mali Mühür almış olmaları gerekmektedir.
 • E-Defterin tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazı için kullanılacak yazılımın, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.
 • Aşağıdaki adrestiki başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak başvuru yapılabilir.

E-Defterin Oluşturması ve Berat Dosyalarının Yüklenmesi

 • Berat, E-Defterler kayıtlarının geçerlilik kazanabilmesi için defter bilgilerinin mali mühür veya diğer onaylı imzalama araçları ile onaylanıp kanunda belirlenmiş formatta Gib’e iletilmesidir.
 • Gib onaylı beratlar ve E defter dosyaları, istenildiğinde yetkili merciilere sunulmak üzere muhafaza edilir.
 • Sisteme yüklenen beratların onaylanmış olması, ilgili defterlerde yer alan kayıtların uygunluk denetimi ya da vergi incelemesi anlamına gelmemektedir.

E Defter Berat Gönderme Dönemleri

2020 Yılına ait aylar için Berat Gönderim süreleri aşağıda yer almaktadır.

 • Ocak Beratı- 30 Nisan 2020
 • Şubat Beratı-31 Mayıs 2020
 • Mart Beratı- 31 Haziran 2020 
 • Nisan Beratı- 31 Temmuz 2020 
 • Mayıs Beratı- 31 Ağustos 2020 
 • Haziran Beratı- 30 Eylül 2020
 • Temmuz Beratı- 31 Ekim 2020
 • Ağustos Beratı- 30 Kasım 2020
 • Eylül Beratı- 31 Aralık 2020
 • Ekim Beratı- 31 Ocak 2021
 • Kasım Beratı- 28 Şubat 2021
 • Aralık Beratı- 31 Mart 2021
E Defter Saklama Zorunluluğu

Rastgele Gönderiler