1. Anasayfa
 2. Dilekçeler
 3. Nace Kodu Değişikliği

Nace Kodu Değişikliği

nace kodu nasıl değiştirilir?

Nace kodu değişikliği nasıl yapılır? bu günkü yazımızda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Yazımızda aşağıdaki konulara değinerek her bir işleme ilişkin örnek dilekçe ve evrakları sizlere sunacağız.

 • Nace kodu nedir?
 • Vergi Dairesi nace kodu değişikliği nasıl yapılır?
 • SGK nace kodu değişikliği nasıl yapılır?
 • Ticaret Odası nace kodu değişikliği işlemleri?

Sizler için, Nace kodu işlemlerini örnek olaylar üzerinden anlatarak konuyu mantıksal düzlemde daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacağız.

Nace Kodu Nedir?

Nace kodu, bir işletmenin hangi faaliyet ile iştigal ettiğini gösteren 6 haneli bir sayıdır.

Bu kod ile, işyerinin faaliyet konusunun Vergi Dairesi tarafından denetlenmesinin yanı sıra SGK açısından da işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesini de sağlamaktadır.

Aşağıdaki butona tıklayarak nace kodlarına ve nace kodu ile ilgili diğer ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

SGK, Vergi Dairesi, Ticaret Odası nace işlemleri ile ilgili hususları aşağıda başlıklar halinde sizlere sunacağız.

Vergi Dairesinde Nace Kodu Değişikliği Nasıl Yapılır?

Temel olarak Vergi Dairesinde NACE kodu ekleme veya değiştirme işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca, Tüzel kişi şirketlerin belirli durumlarda Ticaret Odalarında da vergi dairesi ile eşgüdümlü olarak değişiklik yapmaları gerekmektedir.

Şimdi bu hususları inceleyelim.

Vergi Levhasına Yeni Faaliyet Kodu Ekletme

Mükellefler ana faaliyet konusunun yanı sıra başka bir faaliyet de yürütebilirler.

Bu gibi durumlarda, Vergi Dairesi’ne bildirim yapılarak gerekli yoklama işlemlerinin başlaması için talepte bulunulmalıdır.

Ancak, vergi levhasında bir adet NACE kodu bulunabilir. Bunun dışında eklenecek nace kodları vergi levhasında gözükmemektedir.

Vergi levhasında bulunan ana faaliyet kodunu gösteren nace kodu dışında yapılacak faaliyetler ” ek faaliyet kodu” olarak mükellefiyet belgesinde bulunmaktadır.

Bu belge, Vergi Dairesi’nden basılı olarak veya İnteraktif Vergi Dairesi Mükellefiyet Belgesi Sorgulama ekranından temin ededilebilir.

Gerçek Kişi Mükellefler,

Aşağıdaki dilekçeyi Vergi Dairesi’ne sunarak Ek NACE Kodu eklettirmek için talepte bulunabilirler.

Sonrasında, yoklama memurları işyerine gelerek faaliyetin varlığını tespit etmeli ve yoklama tutanağında belirtmelidir.

Şahış Şirketi / Gerçek Kişi Nace Ekleme Vergi Dairesi Örnek Dilekçe
Dilekçe:1         

             .........VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
										    
                             ...........


       Müdürlüğünüzde ............... T.C no ile kayıtlı vergi mükellefiyim, 

       Vergi levhamda mevcut bulunan "46.31.04-DİĞER TAZE MEYVE SEBZE TOPTAN TİCARETİ" nace koduna ek olarak 08.03.2023 tarihi itibariyle faaliyette bulunacağım," 47.81.02-TEZGAHLAR VE PAZAR YERLERİ VASITASIYLA SEBZE VE MEYVE PERAKENDE TİCARETİ" NACE kodunun ilave edilmesi hususunda, 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
								  05.03.2023

								 İSİM/SOYİSİM
								
ADRES…………………………:
..................
..................
..................

TEL:

Yoklama işlemlerinin tamamlanması ve yoklamanın vergi dairesi müdürlüğünce onaylanması sonucunda mükellefiyet belgesinde ek faaliyet yer alacaktır.

Tüzel Kişi Mükellefler,

Limited, Anonim vb. Şirketler için ise NACE kodu eklenmesi için iki durum söz konusudur,

 1. Şirket anasözleşmesinde yer alan bir faaliyete ait nace kodunun eklenmesi,
 2. Şirket anasözleşmesinde yer almayan bir faaliyetin nace kodu olarak eklenmesi.
Şirket ana sözleşmesinde yer alan bir faaliyetin eklenmesi

Eklenecek faaliyet şirket ana sözleşmesinde yer alıyor ise öncelikle vergi dairesine bir nace kodu ekleme dilekçesi yazılmalıdır.

Vergi dairesinde faaliyetin ana sözleşmede yer aldığının gösterilmesi için Ticaret Sicil Gazetesi veye Sicil Tasdiknamesi dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Yoklama işlemleri sonucu mükellefiyet belgesine yeni nace kodu işlenecektir.

Tüm bunlara ek olarak, herhangi bir kurumdan bu faaliyetin gösterildiği Ticaret Odası Faaliyet Belgesi isteniyorsa,

Yoklama işlemleri tutulup ek faaliyet mükellefiyet belgesine işlendiğinde, bağlı bulunan ticaret odasına hitaben bir dilekçe yazılıp ek faaliyet Ticaret Odası faaliyet belgesine de işletilmelidir.

Bu durum için öncelikle Vergi Dairesine yazılacak dilekçe örneğine bakalım,

Şirket Nace Ekleme Vergi Dairesi Örnek Dilekçe
Dilekçe:2          

             .........VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
										    
                             ...........


       Müdürlüğünüzde ............... Vergi Numarası ile kayıtlı mükellefiz. 

       Vergi levhamızda ve şirket ana sözleşmemizde mevcut bulunan "41.20.01 - İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı" nace koduna ek olarak 08.03.2023 tarihi itibariyle faaliyette bulunacağım, "41.20.04 - İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı" Nace kodunun ilave edilmesi hususunda, 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
								  05.03.2023

								    UNVAN
Ek. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicil Gazetesi								
ADRES…………………………:
..................
..................
..................

TEL:

Vergi dairesinde tutulacak yoklama neticesinde eklenen nace kodunun bulunduğu mükellefiyet belgesi aşağıda yer alan dilekçe ile birlikte Ticaret Oda Sicil Müdürlüğü’ne ibraz edilmelidir.

Şirket Nace Ekleme Ticaret Odasına Hitaben Örnek Dilekçe
Dilekçe:3         

            .........TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA
										    
                             ...........


       Odanızda ............... sicil numarası ile kayıtlı üyeyiz. 

       Şirketimiz ana faaliyet konusu olan "41.20.01 - İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı" nace koduna ek olarak "41.20.04 - İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı" Nace kodunun ekte mevcut mükellefiyet belgesi incelenerek ilave edilmesi hususunda, 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
								  05.03.2023

								    UNVAN

EK : Mükellefiyet Yazısı
								
ADRES…………………………:
..................
..................
..................

TEL:

Söz konusu işlemler tamamlandığında ek faaliyetle ilgili faaliyet belgesi veya sicil tasdiknamesi Ticaret Oda/Sicil müdürlüklerinden temin edilebilir.

Şirket Ana Sözleşmesinde yer Almayan bir faaliyetin eklenmesi,

Bazı durumlarda ise şirketler ana sözleşmelerinde yazılı olmayan başka bir konu ile iştigal etmeleri gerekebilir.

Bu durumda, öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılarak sicil tasdiknamesine bu faaliyet eklenmeli sonrasında ise Vergi Dairesine dilekçe ile bildirim yapılmalıdır.

Unutmayalım ki vergi dairesine ilişkin nace kodu ile ilgili işlemler interaktif vergi dairesi üzerinden dilekçe yüklenilerek ya da yine sistem üzerindeki ilgili bölümlerden yapılabilmektedir.

Ana sözleşmede yer almayan bir faaliyetin eklenmesi için, şirket karar defterlerinde karar alınmalı, Mersis sistemi üzerinden gerekli başvurular yapılmalı ve Ticaret sicilinde tasdik ettirilmelidir.

Mersis ekranı üzerinden aşağıdaki temsili görselde olduğu gibi tüm nace kodları eklenmeli ve karar noterden tasdik ettirilerek gerekli evraklarla birlikte tescil ettirilmelidir.

Mersis ekranı nace kodu nasıl eklenir?

Aşağıda örnek bir limited şirket için nace kodu eklenmesi ile ilgili kararlar yer almaktadır.

Örneğimizde, şirket Ana sözleşmesinde a ve g maddeleri dahilinde faaliyet konuları yer almaktadır.

Gerekli luzum üzerine şirket “katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti” faaliyetine başlayacaktır.

Ana sözleşme Faaliyet Konusu Değişikliği Örnek Karar
Örnek Karar :1

Karar No:2023-01
Karar Tarihi: 01.03.2023
Toplantıya Katılanlar: ...............

Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. 

1-Şirket ana sözleşmesinin Amaç Ve Konu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

YENİ ŞEKİL
MADDE (3)
a- Yemek ve Gıda hizmetleri vermek, işletmek ve satış ağı kurmak.
b- internet üzerinden ulusal ve uluslar arası gıda satış ağı kurmak ve işletmek.
c- Canlı hayvan, et ve et ürünleri alım satımını yapmak işletmek ve bu amaçla tesis kurmak.
d- Tarımsal faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla arazi
kiralayıp zirai ürün yetiştirmek, pazarlamak ve nakil işlerini yapmak.
e- İnşaat işleri yapmak ve bu amaçla arsa, makine ve ekipman almak, inşaat malzemesi alım satımını yapmak,
f- İnşaat işleri ile ilgili ihalelere katılmak ve inşaatları yapmak.
g- Turizm tesisleri kurmak ve işletmek.
h- Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)
Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ove ipotekleri fek edebilir. Üçüncü kişiler lehine ipotek işlemleri yapabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.Şirket kurulmuş bulunan veya kurulacak şirketlere ortak olabilir(TTK.nu hükümleri çerçevesinde) Konusuyla ilgili resmi kurum veya kuruluşlarca açılacak (ihalelerde o taahhütte bulunmak. oKonusuyla ilgili yapılacak yatırımlar için teşvikler özel izinler,kotalar veya kanunların verdiği uygulama kolaylıkları için gerekli belgeleri almak.Avrupa Birliği Projelerinden yararlanmak.

2-Toplantıda görüşülecek başka husus olmadığından toplantı sona ermiştir.


      ORTAK 1        ORTAK 2      ORTAK 3

Tüzel kişiler için eklenecek nace kodu tescil edildikten sonra vergi dairesinde aşağıdaki örnekte yer alan dilekçe ibraz edilir.

Dilekçe ekinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Ticaret Sicil Gazetesi sunulur.

 Dilekçe:4         

             .........VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
										    
                             ...........


       Müdürlüğünüzde ............... Vergi Numarası ile kayıtlı mükellefiz.

       Vergi levhamda mevcut bulunan "46.38.06.Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti" nace koduna ek olarak 08.03.2023 tarihi itibariyle faaliyette bulunacağım "46.71.02.Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti" Nace kodunun ilave edilmesi hususunda, 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
								  05.03.2023

								    UNVAN
Ek. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicil Gazetesi
								
ADRES…………………………:
..................
..................
..................

TEL:

Vergi Levhasında NACE Kodu Değiştirme

Yukarıdaki kısımda mevcut olan bir nace kodu üzerine yeni bir nace kodunun eklenmesini örnek olaylar üzerinden inceledik.

Şimdi ise mevcut bir nace kodunu hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler üzerinden nasıl değiştirildiğini sizlere sunacağız.

Gerçek Kişi Mükellefler

Gerçek kişi mükellefler aşağıdaki örnek dilekçe ile başvurarak yapılacak yoklama işlemlerini takiben yeni nace kodlarının yer almış olacağı vergi levhasını edinebilirler.

Gerçek kişi Nace Değiştirme Vergi Dairesi Örnek Dilekçe
 Dilekçe:5         

            .........VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
										    
                             ...........


       Müdürlüğünüzde ............... Vergi Numarası ile kayıtlı mükellefiz.
   
       Daireniz sicilinde kayıtlı "56.10.18 - Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri" faaliyetime ilişkin nace kodumun, değiştirilerek devam edeceğim iştigal konusu olan "56.30.02 - Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti" nace kodu olarak değiştirilmesi hususunda,

Gereğini arz ederim.

Eski Nace Kodu: 56.10.18 - Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri.

Yeni Nace Kodu: 56.30.02 - Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti 

								 05.03.2023

								 İSİM/SOYİSİM				
ADRES…………………………:
..................
..................
..................

TEL:

Yoklama işlemi sonrasında yeni nace kodu vergi levhasında yer alacaktır.

Tüzel Kişi Mükellefler

Tüzel kişi mükellefler için NACE ekleme konusunda olduğu gibi yine iki durum söz konusudur.

 1. Ana Sözleşmede bulunan bir faaliyet konusu ile mevcut NACE kodunu değiştirme,
 2. Ana Sözleşmede bulunmayan bir faaliyet konusu ile mevcut NACE kodunu değiştirme,
Ana Sözleşmede bulunan bir faaliyetin değişmesi

Aşağıda yer alan örnek dilekçe ile şirket ana sözleşmenizde yer alan başka bir faaliyet konusunu , vergi levhanızdaki nace kodu olarak değiştirebilirsiniz.

Gereklilik durumunda bu konu ile ilgili vergi levhanız ile birlikte Ticaret odasına yukarıda yer alan “Dilekçe:3” gerekli alanları düzenleyerek ticaret odasından değiştirdiğiniz nace koduna ilişkin faaliyet belgesini alabilirsiniz.

Tüzel kişi Nace Kodu Değişiklik Dilekçesi Örneği
Dilekçe:6          

           .........VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
										    
                             ...........


       Müdürlüğünüzde ............... Vergi Numarası ile kayıtlı mükellefiz. 

       Vergi levhamızda ve şirket ana sözleşmemizde mevcut bulunan "46.72.01 - Demir dışı metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti" nace kodumun, değiştirilerek 08.03.2023 tarihi itibariyle devam edeceğim iştigal konusu olan, "46.72.08 - Demir/çelikten haddelenmiş/soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti" nace kodu olarak değiştirilmesi hususunda,

Gereğini arz ederim.

Eski Nace Kodu: "46.72.01 - Demir dışı metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti"

Yeni Nace Kodu: "46.72.08 - Demir/çelikten haddelenmiş/soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti"
								  
 05.03.2023

								    UNVAN
Ek. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicil Gazetesi								
ADRES…………………………:
..................
..................
..................

TEL:
Ana Sözleşmede bulunmayan bir faaliyetin Değişmesi

Mevcut nace kodu yerine getirilerek nace kodunun şirket ana sözleşmesinde bulunmaması durumunda aşağıdaki adımlar izlenir.

 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde ana sözleşme değişikliği yapılması için, mersis üzerinden başvuru yapılır.
 • Yazımızın üst tarafındaki örnek 2023-1 kararı benzeri bir karar alınarak yeni nace kodu şirket ana sözleşmesine eklenir.
 • Yeni nace kodunun yer aldığı sicil tasdiknamesi ve sicil gazetesi eki ile birlikte nace kodu değişiklik bildirim dilekçesi ( Dilekçe 6 ) eklenerek vergi dairesine bildirim yapılır.
yazarkasa hurdaya ayırma dilekçesi örneği

“Yazarkasa Hurdaya Ayırma Dilekçesi Örneği”

Rastgele Gönderiler