1. Anasayfa
 2. Hukuk
 3. Aciz Belgesi Nedir ?

Aciz Belgesi Nedir ?

aciz belgesi nedir

Aciz belgesi nedir? yazımızda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Aciz borçlunun tüm mal varlığının borcunun tamamını ödemeye yetmediği durumu ifade eder.

Aciz Belgesi / Vesikası Nedir?

 • Borçlunun tüm mal varlığının borcunun tamamını ödemeye yetmediği ve gerekli şartların sağlanması ile ödenemeyen kısım için alacaklı tarafın icra dairesinden talebi ile oluşturulan belgedir.
 • Belgenin, bir nüshası alacaklıya bir nüshası borçluya ve bir diğer nüshası da her il merkezinde yer alan Adalet Bakanlığı’nca belirlenen icra dairesinde tutulan özel sicile kaydedilmek üzere gönderilir.
 • Bu belge vergi ve harca tabi değildir.
 • Bu belgenin sicili alenidir, içereceği hususlar ve düzenlenme şekli Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
 • Alacaklı belgeyi aldıktan 1 yıl sonra takip talebinde bulunursa yeniden ödeme emri tebliğ etmesine gerek görülmemektedir.
 • Belgede yazan alacak miktarı için faiz istenemez.
 • Hakkında belge düzenlenen borç, belgenin düzenlenmesinden itibaren 20 yıl geçmesi ile zaman aşımına uğrar.
 • Borçlu aciz belgesi düzenlenen borcunu ilgili icra mahkemesine her zaman ödeyebilir.
 • İcra İflas Kanunu’nda bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aciz Belgesi Türleri

Geçici Aciz Vesikası

 • İcra dairesi tarafından borçlunun hacze konu, alacaklıya olan borcunu karşılayacak kadar malı olmadığı anlaşılırsa haciz tutanağı düzenlenir, bu da geçici aciz belgesi niteliğinde olur.
 • Ancak haciz sırasında verildiği için kesin nitelikte değildir.
 • Çünkü borcun karşılanıp karşılanamayacağı ancak borca karşılık malların satışı sonrası belli olacaktır.
 • Alacaklının iptal davası açma hakkı vardır.
 • Borç ikrarını içeren senet niteliğinde değildir.
 • Alacaklı tarafından borçluya yeni ödeme emri gönderilmeden takip işlemi yapılamaz.

Kesin Aciz Vesikası

 • Borçlunun haczedilen mallarının paraya çevrilmesi sonucunda borcun tamamının karşılanamadığının tespiti  ile icra dairesi tarafından düzenlenen ve karşılanamayan borç miktarını gösteren alacaklı ve borçluya birer nüsha verilmek üzere kesin a. belgesi düzenlenir.
 • Borç ikrarını içeren senet niteliğindedir.
 • Alacaklıya iptal davası açma hakkı verir.
 • Alacaklı kesin a. belgesini almasından itibaren bir yıl içinde borçluya karşı yeniden takip işlemine geçmesi için yeni bir ödeme emri tebliğine gerek olmaksızın borçlunun malları eski takip dosyası ile haczedilebilir.

Rastgele Gönderiler