1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

beyanname verme ve ödeme süreleri Beyanname verme ve ödeme süreleri bu günkü yazımızın konusu. Ancak, beyanname sürelerinden bahsetmeden önce beyannameleri kısa kısa tanıtmakta fayda görüyoruz. Çünkü, bazı beyannameler tüm mükellefler tarafından beyan edilirken, bazıları ise belirlenmiş mükellef gruplarına özgü olarak verilebilir. Bu nedenle, kimi beyannamelere iş hayatımızda hiç rastlamamış olabiliriz. Beyanname verme ve ödeme süreleri tablosuna geçmeden önce yazımızda yer alan beyannameleri, ön bilgi edinmek amacıyla kısaca tanıyalım.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Kimler ? Hangi Beyannameleri ? Neden Veriyor?

Beyannameleri kısaca tanımlayacağız, aşağıdaki bağlantıdan ayrıca beyanname ve eklerinin örneklerini bulabilirsiniz.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Yıllık gelir vergisi, kısaca tam mükellef gerçek kişilerin 1 takvim yılı içerisinde elde ettikleri gelirler üzerinden alınan bir vergidir. Tam mükellefler gerçek kişiler, hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettikleri gelirlerden dolayı vergiye tabi tutulan kişilerdir.
 • Türkiye’de ikamet edenler,
 • 1 takvim yılı içerisinde Türkiye’de 6 ay ya da daha uzun süre ikamet edenler,
 • Merkezi Türkiye’de bulunan kamu ya da özel kuruluşlar adına yurtdışında çalışan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının,
Ülke içerisinde veya ülke dışında elde etmiş olduğu kazançları Gelir Vergisine tabidir. Gelir Vergisinin konusunu aşağıdaki kazançlar oluşturur.
 • Ticari faaliyetler,
 • Zirai faaliyetler,
 • Serbest meslek faaliyetleri,
 • Gayrimenkul sermaye kazançları,
 • Menkul sermaye kazançları,
 • Yukarıdakiler dışındaki diğer kazançlar,
Söz konusu kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu tarafından belirlenen limitler ve koşullar dahilinde olması durumunda Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile bildirilir.

Münferit Beyanname

 • Münferit beyanname dar mükellef gerçek kişiler tarafından verilir.
 • Bu beyannamede, dar mükellef gerçek kişilerin, Türkiye’de elde ettikleri vergi kesintisi yapılmamış kazanç ve iratları beyan edilir.
 • Dar Mükellefler ise sadece Türkiye’deki kazançları üzerinden, gelir vergisine tabi olan mükellef grubudur.
 • Böylece, münferit beyanname sadece Türkiye’de elde edilen gelirleri kapsamaktadır.
 • Münferit beyanname GVK 84. Madde’de tanımlanmıştır.

İhtiyari Beyanname

Yıllık beyanname, veya münferit beyanname ile verilemeyeceği belirtilen, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için verilen beyannamedir.
 • G.V.K. Geçici 67 inci Madde kapsamında İhtiyari beyanname verilmektedir.
Bu beyannamede yer alan kıymetler,
 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler
 • Değişken Getirili Menkul Kıymetler
 • Diğer Sermaye Piyasası Araçları
 • Yatırım Fonları Katılma Belgeleri’dir

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar vergisi, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları’ nın bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları kazançların net tutarları üzerinden alınan bir vergidir.
 • Tam mükellef kurumlar, Türkiye’de ve yurt dışında elde etmiş oldukları kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.
 • Dar mükellef Kurumlar sadece Türkiye’de elde etmiş oldukları kazançları üzerinden Kurumlar vergisine Tabidirler.

Özel Beyanname

Özel Beyanname, dar mükellef kurumların, Türkiye’de elde etmiş oldukları gelirlerin sadece, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki “Diğer Kazanç ve İratlar” dan oluşması durumunda verdikleri beyannamedir.
 • Beyannameyi, Kurum veya Türkiye’de kurum adına hareket eden temsilciler beyan etmektedir.
 • Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller bu kapsamda değildir.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Madde: 26 ‘da Özel beyanname tanımlanmaktadır.

Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici vergi özetle, Yıllık Gelir veya Kurumlar vergisi beyan zorunluluğu olan mükelleflerin 3 er aylık dönemler itibariyle net kazançlarını beyan ederek ödemesidir.
 • Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerinde, ödenen geçici vergiler mahsup edilmektedir.
 • 2022 hesap dönemi itibariyle 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmıştır.

Muhtasar Beyanname

Muhtasar Beyanname, stopaja tabi gelirlerin ( Kaynakta kesinti ) sorumlu sıfatıyla beyan edildiği beyannamedir.
 • Muhtasar beyannamede, stopaj, gelir elden eden başka bir kişi adına işletme tarafından sorumlu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilir.
 • Örneğin, muhtasar beyannamede, mükellefin kiraladığı iş yeri, kiraya veren için bir gelir olup mükellef için bir giderdir.
 • Ancak, bu durumda mükellef, brüt kira üzerinden kestiği kira stopajını, kiraya veren adına muhtasar beyannaname ile beyan eder,
 • Kesinti yapılan tutar brüt kiradan düşülünce, net kira yani ödenecek kira bulunur.
İş yeri faaliyet konusuna, niteliğine ve işçi sayısına göre muhtasar beyannameler, 3 aylık veya aylık olarak beyan edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu 67. Maddesi kapsamında tevkifata tabi olan menkul kıymet alım satımından kaynaklı gelirler de muhtasar beyanneme verilmektedir. Aylık veya 3 aylık, muhtasar beyannamelerin, beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki listede ayrı ayrı yer almaktadır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

KDV-1

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet tesliminde satıcı tarafın, bu ürün ve hizmete eklemiş olduğu katma değerin alıcı tarafa yansıtması ile doğan bir vergidir.
 • Katma değer Vergisi sadece Türkiye’de teslim veya ifa edilen mal/hizmet’ lerde uygulanır.
 • Yurtdışında teslim veya ifa edilip yine yurt dışında kullanılan ürün veya hizmetlerde KDV uygulanmaz
 • Örneğin, İhracatta veya ihraç edilmek üzere ile teslim edilen ürünlerde KDV uygulanmaz iken, Türkiye’de tüketildiği için İthalatta KDV uygulanmaktadır.
 • Katma Değer Vergisinde ürün gruplarına göre belirlenen KDV oranları uygulanmaktadır.
 • KDV genel itibariyle aylık olarak beyan edilmektedir.
 • Ancak, özel olarak uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı, şehirler arası yük taşımacılığı, şehiriçi yük taşımacılığı, yapan mükellefler ile, bu tür taşımacılık işlerini bir arada yapanlar 3 aylık olarak beyanname verebilirler.
 • Aylık veya 3 aylık, KDV beyannamelerin, beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki listede ayrı ayrı yer almaktadır.

KDV-2

Devletin vergi alacağını güvence altına alması amacıyla, bazı hizmet ve mal teslimleri için, belirli alıcılar tarafından tevkif edilen KDV tutarlarının sorumlu sıfatıyla beyan edildiği beyannamedir.
 • Örneğin Yük Taşımacılığı hizmeti 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi teslim ve hizmetlerden biridir.
 • Taşımacılık hizmeti alan mükellef, taşımacı firmanın düzenlemiş olduğu faturadaki KDV’nin 2/10 unu Taşımacılık firmasına ödemeyip, KDV-2 Beyannamesi ile vergi dairesine bildirir ve öder.
 • Özetle, bu şekilde kesinti yapılan KDV’ler 2 no’lu beyanname ile ayrıca bildirilir.
 • Konu ile ilgili ayrıntılı anlatımlara aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KDV-3

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,
 • Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından,
 • Türkiye’de yerleşik olmakla birlikte, KDV mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere,
 • Elektronik ortamda sağlanan hizmetlere yönelik olarak oluşan KDV’nin beyan edilip ödendiği beyannamedir.

KDV-4

7 Şubat 2019 Tarihli 30679 Sayılı Resmi Gazete ile duyurulmuştur.
 • Bu beyanname aynı zamanda ” Hasılat esasına” göre KDV beyannamesi olarak da tanımlanabilir.
 • KDV, uygulamada; alınan mal veya hizmete ait KDV tutarının, satılan mal veya hizmetin KDV tutarından düşülerek, kalan tutar sonucunda devir veya ödeme oluşturduğu, “Gerçek Usule” göre hesaplanmaktadır.
 • Ancak, hasılat esasında gerçek usulden farklı olarak alınan mal veya hizmetlerin katma değerleri indirim konusu yapılamamaktadır.
 • Bu tutarlar, uygulama esaslarına göre gider olarak gösterilmektedir.
 • Öte yandan, satışı yapılan mal veya hizmet tutarı ve katma değeri için ise belirli bir oran uygulanıp vergi tahsil edilmesi söz konusudur.
 • 4 Nolu KDV beyannamesini, Cumhurbaşkanı’nın belirlemiş olduğu mükellef grupları beyan edebilmektedir.

KDV-5

 • İcra daireleri,
 • Mahkeme satış memurlukları,
 • Müzayedelerde yapılan satışlar için Gerçek usulde KDV mükellefiyeti olmayanlar tarafından KDV-5 beyannamesi verilmektedir.

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (ÖTV)

12/06/2002 tarihli 24783 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren,
 • Belirlenmiş bazı ürün gruplarından, ( Tütün, alkol, Otomobil, benzin vb. gibi) ürünün ilk teslim alınması esnasında alınan vergidir.
ÖTV’de 4 ürün grubu mevcuttur,
 • (I) Sayılı Liste – Petrol ürünleri ve türevleri,
 • (II) Sayılı Liste – Taşıt araçları,
 • (III) Sayılı Liste – Kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamulleri,
 • (IV) Sayılı Liste – Genel olarak lüks mal kategorisinde kabul edilen mallar,
ÖTV beyannameleri aşağıdakiler tarafından verilmektedir.
 • Tüm listelerdeki mallardan, kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,
 • (II) sayılı listedeki mallardan, kayıt ve tescile tabi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştiren,

Damga Vergisi Beyannamesi

Kira, sözleşme, beyanname vb. gibi resmi evrak ve belgelerin imzalanması nedeniyle alınan vergiye damga vergisi denir.
 • Damga vergisinde mükellef, resmi evrak üzerinde imzası olanlardır.
 • Ancak, resmi Kurumlar ile yapılan işlemlerde damga vergisi gerçek veya tüzel kişilere aittir.
 • Damga vergisi oranları belgenin nüsha sayısına, taraflara ve belge niteliğine göre değişiklik gösterebilir.
Mükellefiyet açısından, kimi mükellefler devamlı damga vergisi mükellefi iken kimileri de sadece yaptıkları işlem özelinde damga vergisi beyannamesi verirler.
 • Örneğin, Anonim şirketler devamlı damga mükellefi olup “Damga vergisi Defteri” tutarak aylık işlemlerinin kayıtlarını yaparlar.
Sürekli ve süreksiz damga vergisi mükellefleri için, beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki listede ayrı ayrı yer almaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi

07.12.2019 tarihli 30971 sayılı Resmi Gazete ile uygulanmaya başlamıştır.
 • Beyannameyi “Dijital Hizmet Sağlayıcıları” mükellef sıfatıyla beyan etmektedir.
 • Dijital hizmet sağlayıcılarına örnek olarak Sosyal medya platformları, adsense vb. reklam geliri sağlayan google vb. kuruluşlar, müzik veya video hizmeti sunan çeşitli platformlar örnek gösterilebilir.
 • Dijital Hizmet Vergisi oranı %7,5 olarak belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)

Gekap T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca atık ürünlerin geri dönüşümünün desteklenmesi için yürürlüğe konulan bir uygulamadır.
 • Plastik Poşetler ve belirtilen diğer geri dönüşüme tabi atık maddeler bu beyannamenin konusunu oluşturur.
 • Tüm satış noktalarında yapılan taşıma amaçlı poşet satanlar.
 • Gekap’a tabi Ürünleri Piyasaya sürenler. ( Bir ürün,eşya,malzemeyi tedarik ederek veya üreterek kendi adı/ticari markasını kullanarak piyasaya arzını sağlayan gerçek/tüzel kişilerdir.)
 • Bu ürünlerin İthalatçıları, Tedarikçileri ve Satış Noktaları GEKAP (POSET) beyannamesini verirler.
 • Konu ile ilgili ayrıntıları aşağıdaki “Gekap Uygulama Rehberi” yazımızda bulabilirsiniz.

Turizm Payı Beyannamesi

02/11/2019 Tarih ve 30936 Sayılı Resmi gazete ile yayımlanmıştır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle faaliyette bulunan turizm kentleri, turizm kompleksleri ve tatil merkezleri,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle ya da ilgili kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren tesisler,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri,
 • Deniz turizmi tesisleri,
 • Seyahat acenteleri
 • Havayolu işletmeleri
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmaküzere havalimanı terminal işletmeleri

Değerli Konut Vergisi

7194  Sayılı Kanun Kapsamında, 05.12.2019 tarihinde kabul edilmiştir.
 • Türkiye’de bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konutlar üzerinden alınmaktadır.
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlar için,
 • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar                    (Binde 3)
 • 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar                  (Binde 6)
 • 10.000.001 TL’yi aşanlar                                                      (Binde 10)
oranında vergilendirilmektedir.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)

BSMV, bankaların elde ettikleri komisyon ve ücret gelirleri ile sigorta şirketlerinin poliçelerinde göstermiş oldukları prim tutarları üzerinden alınan vergidir.
 • Söz konusu gelirler üzerinden %5 oranında vergi alınmaktadır.
BSMV ödemelerini nihai tüketiciler yapmakla birlikte bu kesintileri aşağıdaki mükellefler beyan etmektedir.
 • Bankalar,
 • Sigorta şirketleri,
 • Döviz büfeleri,
 • Aracı kuruluşlar,
 • Paralar veya kambiyo dolayısıyla BSMV kesintisi yapanlar.

Özel İletişim Vergisi Beyannamesi (ÖİV)

İlgili kurum ve kuruluşlar ile imzaladıkları sözleşme, alınan ruhsat veya izin ile telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmeciler tarafından beyan edilmektedir.
 • ÖİV Beyannamesinde, nihai tüketicilerden kesinti yoluyla alınan ÖİV beyan edilmektedir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Bildirimi (KKDF)

Kredi Kuruluşlarının, fon talep eden gerçek ve tüzel kişilere sağlamış oldukları kredilerin faizleri üzerinden alınan bir vergidir.
 • Beyan edecek mükellefler, KKDF kesintisi yapan,; finans kurumları, finansman şirketleri ve vadeli ithalat yapan kişilerdir.
 • Beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki listede yer almaktadır.

Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi

Şans oyunlarını, yarışmaları veya çekilişleri organize eden kişi ve kurumlar tarafından verilen beyannamedir.
 • Vergi, ikramiyeyi kazanan tarafından ikramiye üzerinden kesilir ve bu kurumlar tarafından beyan edilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Veraset yoluyla (Ölüm/Gaiplik ), bağış yoluyla vb. yollarla karşılıksız olarak elde dilen kazanımlar nedeniyle, bu kazanımları elde edenler tarafından verilen beyannamedir.
 • Veraset yoluyla gerçekleşen intikaller, ölen kişinin ikametgahı bulunduğu yerdeki,
 • Diğer intikallerde tasarrufta bulunanın ikametgahının bulunduğu yerdeki,
 • Mirası bırakan ya da tasarrufu yapanın yurt dışında olması durumunda Türkiye’de bulunduğu son ikamet yerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine beyanname verilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde beyanname verme yükümlülüğü yoktur.
 • Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
 • Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler üzerinden alınmaktadır.
 • MTV’de mükellef bu araçları adına tescil ettirenlerdir.

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi Türkiye sınırları içerisindeki bina ve arsalar üzerinden alınan bir vergi türüdür.
 • Beyanname verme yükümlülüğü yoktur.
 • Bina veya arazide malikler veya intifa hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefidir.

Çevre Temizlik Vergisi

Çevre ve Temizlik Vergisi,  temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer binalardan alınan bir vergi türüdür.
 • Vergi hesaplaması tüketilen su metreküpü üzerinden hesaplanır.
 • Mükellef konut bina veya işyerini kullanandır.
 • Konutlar dışındaki mükellefler ( işyeri vb.), beyannameyi, bağlı bulunan belediyeye ilk kullanıma başlarken vermektedir.
 • Sonrasında belediye tarafından beyanname vermeksizin vergi tahakkuk ettirilmektedir.

İlan ve Reklam Vergisi

 • Belediye sınırları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar üzerinden alınan vergidir.
 • Reklam yapan veya başkası adına reklam verenler ilgili belediyelere beyan ederler.

Eğlence Vergisi

Eğlence vergisini, eğlence yerlerini işleten gerçek ve tüzel kişiler bağlı bulundukları belediyelere beyan ederler.
 • Düzenlemeler kapsamındaki, biletli veya biletsiz olarak eğlence hizmeti sunun mükellefler tarafından, nihai tüketiciden tahsil edilerek beyan edilir ve ödenir.

Haberleşme Vergisi

 • Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) üzerinden belediye tarafından alınan vergidir.
 • Mükellef PTT idaresidir.

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

Belediye sınırları içerisindeki elektrik ve havagazı tüketimi, üzerinden alınmaktadır.
 • Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.
 • Tedarikçi kuruluşlar tarafından tahsil edilen tutarlar, sorumlu sıfatıyla ilgili belediyeye beyan ederler.

Yangın Sigortası Vergisi

Belediye sınırları içerisindeki taşınır ve taşınmazlar için düzenlenen yangın sigortaları üzerinden alınan bir vergidir.
 • Yapılan sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen primler üzerinden sigorta şirketleri beyanname verirler.
Not: Belediyeler tarafından alınan vergilerin yasal dayanaklarını Belediye Gelirleri Kanunu’nda bulabilirsiniz.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Türü Beyanname Süresi Beyanname Süresi Ödeme Süresi Ödeme Süresi
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Takip eden yılın Mart ayı başından itibaren Mart ayının son günü saat 23.59’a kadar, Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. 1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar, Toplam gelir içindeki zirai kazançları %75 ve daha yüksek oranda olanlar için; 1.Taksit Kasım ayı sonuna kadar, 2.Taksit Aralık ayı sonuna kadar,
Münferit Beyanname Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayı başından itibaren Mart ayının son günü saat 23.59’a kadar verilir. 1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4’üncü ayın birinci gününden son günü saat 23.59’a kadar verilir. Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Özel Beyanname (Dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verme mecburiyeti bulunmayanlar için) Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, bu kazançların elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Geçici Vergi Beyannamesi 3 Aylık dönemi izleyen 2’nci ayın 17’nci günü saat 23.59’a kadar verilir. 1.Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 17 Mayıs 2.Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 17 Ağustos 3.Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 17 Kasım 4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 17 Şubat Not: 2022 yılından itibaren 4. dönem verilmeyecektir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Aylık) İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Üç Aylık) 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. 1.Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan 2.Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz 3.Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim 4.Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Muhtasar Beyanname (Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin) GVK Geçici 67’nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname; 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. 1.Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan 2.Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz 3.Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim 4.Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname; İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi KDV-1 Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (3 Aylık) KDV-1 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan) KDV-2 Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Elektronik Hizmet Sunucularına Özel 3 No.lu Beyan) KDV-3 Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Hasılat Esası Vergilendirme 4 No.lu Beyan) KDV-4 Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
İcra Dairelerince Yapılan Satışlara Ait Katma Değer Vergisi Beyannamesi (5 No.lu Beyan) KDV-5 Bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25’inci günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10’uncu günü saat 23.59’a kadar, (II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar, (II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce, verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin) İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin) Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 3 Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir. 1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) Nisan ayının son günü 2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Temmuz ayının son günü 3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ekim ayının son günü 4.Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) Ocak ayının son günü Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Turizm Payı Beyannamesi Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir. 3 Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) Nisan ayının son günü Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Temmuz ayının son günü Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ekim ayının son günü Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) Ocak ayının son günü Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Değerli Konut Vergisi İlgili yılın Şubat ayının 20’nci günü saat 23.59’a kadar verilir. 1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar ödenir. 2.Taksit Ağustos ayı sonuna kadar ödenir.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Bildirimi İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir. Bildirim verme süresi içinde ödenir.
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi izleyen ayın 20’nci günü saat mesai bitimine kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde; Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde, Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde, Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, İvazsız intikallerde; Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir. Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar 2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Emlak Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2.Taksit Kasım ayı içinde ödenir.
Çevre Temizlik Vergisi İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir.
İlan ve Reklam Vergisi Beyanname; İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından, İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir. İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.
Eğlence Vergisi 1.Biletle girilen yerlerde mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. Giriş biletlerini ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi ödeme kaydedici cihazların günlük kapanış fişleri (Z Raporu) ve mali hafıza raporlarından yararlanılarak hesaplanır. 2.Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir. 3.Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamakta olup, eğlence vergisi işin mahiyetine göre çalışılan her gün için 2464 sayılı Kanuna göre tespit edilen miktardır. 1.Vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Yerli ve yabancı film göstermelerinde vergi biletler kullanılmadan önce mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. Giriş biletlerini ÖKC kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler her aya ait eğlence vergisini en geç ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne öder. 2.Beyanname verme süresi içinde ödenir. 3.Her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye ödenir
Haberleşme Vergisi Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Yangın Sigortası Vergisi Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirir Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname verme ve ödeme süreleri ve beyannameler ilgili bilgileri sonraki yazılarımızda daha da ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Rastgele Gönderiler