1. Anasayfa
 2. Muhasebe
 3. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

dönem sonu muhasebe işlemleri

Dönem sonu muhasebe işlemleri, yapılacak muhasebe kayıtları yazımızda adım adım incelenecektir.

Yazımızda, reeskont hesapları, yansıtma hesaplarının kullanımı, kısa vadeli hesaplardan uzun vadeli hesaplara devir gibi her yıl sonu yapılması gereken işlemleri anlatacağız.

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Yıl Sonu Amortisman Kayıtları

 • Yıl sonunda, ilgili oldukları bölümlere göre amortisman ayrılarak, 740, 750, 760, 770 hesaplara kaydedilir.
 • Amortisman ayrılacak kıymet, maddi duran varlık ise 257. Maddi olmayan duran varlık ise 268. hesabı kullanılır.
740. Hizmet Üretim Maliyetixx
750. Ar-Ge Giderlerixx
760. Paz. Sat. ve Dağ. Giderlerixx
770. Genel Yönetim Giderlerixx
257/268. Birikmiş Amortismanlar (-)xx

Dövizli Hesapların Değerlemesi

 • Döviz bazlı hesaplarda oluşan kur nedenli değer artışlarının değerlemesi yapılarak, kambiyo karı hesabına aktarılır.
 • Örneğin, dolar bazlı bir alacak ya da banka hesabı var ise kura göre değeri artabilir ya da azalabilir.
 • Bu durumda, alacakta veya mevduatta ilk kaydediliş tarihine göre yıl sonunda kar varsa kambiyo karı, zarar varsa kambiyo zararı oluşacaktır.
 • Aşağıdaki örnekte alıcılarda ve banka hesabında kur artışı nedeniyle değerleme yapılmıştır.
120. Alıcılarxx
102. Bankalarxx
646. Kambiyo Karlarıxx
 • Aşağıdaki örnekte, borçlardaki bir kur artışı nedeniyle zarar oluşması durumunda, değerleme yapılmıştır.
656. Kambiyo Zararlarıxx
320. Satıcılar xx

Alacak Senetleri Reeskontu Kaydı

 • Vadesi henüz gelmemiş senetlerin, değerleme günündeki gerçek değerlerinin tespit edilmesi amacıyla reeskont hesaplanır ve ilgili hesaplara reeskont kaydı yapılır.
 • Senedin alındığı tarihten tahsil tarihine kadar olan süre için iç iskonto formülü ile hesaplanır.
657. Reeskont Faiz Giderleri (-)xx
122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)xx

Borç Senetleri Reeskontu Kaydı

 • Senedin verildiği tarihten ödeme tarihine kadar olan süre için iç iskonto formülü ile hesaplanır.
322. Borç Senetleri Reeskontuxx
647. Reeskont Faiz Gelirlerixx

Gelecek Yıllara Ait Giderler Virman Kaydı

 • Örneğin, 31.12. 2021 tarihinde yapılacak kayıtta, 2022 yılı giderlerinin vadeleri 1 yılın altına düştüğü için, 2022 yılına ait giderler, 280. Gelecek yıllara ait giderler hesabından, 180. Gelecek aylara ait giderler hesabına aktarılır.
180. Gelecek Aylara Ait Giderlerxx
280. Gelecek Yıllara Ait Giderlerxx

Uzun Vadeli Krediler Hesabı Virman Kaydı

 • 31.12. 2021 tarihinde 2022 yılına ait kredi anaparalarının, vadeleri 1 senenin altına düşeceği için uzun vadeli 400. Krediler hesabından, vadesi 1 yıla kadar olan kredi anaparalarının izlendiği 300. hesabına aktarılır.
400. Banka Kredileri (Uzun Vadeli)xx
300. Banka Kredileri ( Kısa Vadeli)xx

Gelecek Yıllara Ait Gelirler Virman Kaydı

 • 31.12.2021 tarihinde, 2022 dönemine ait olan gelirlerin vadesi 1 yılın altına düşeceği için, 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabından 380. Gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır.
 • Sadece Gelecek döneme ait tutar aktarılmalıdır, tüm bakiye aktarılmaz.
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirlerxx
380. Gelecek Aylara Ait Gelirlerxx

Alınan Çekler Hesabı Dönem Sonu Kaydı

 • “101. Alınan Çekler” hesabında kalan bir çek varsa, “Özün Önceliği” kavramı gereğince 121. Alacak senetleri hesabına aktarılır.
 • Çünkü, çek 31.12.20XX tarihinde bir sonraki yıl vadeli olduğu için diğer bir ifade ile çek vadeli bir varlık olmadığı için, alacak senedi niteliğinde kabul edilerek “121. Alacak Senetleri” Hesabına aktarılır.
121. Alacak senetleri xx
101. Alınan Çekler xx
 • Yıl başında, aynı kayıt ters olarak yapılarak 121. hesabına alınan bu çekler tekrar 101. hesabına alınır.

Verilen Çekler Hesabı Dönem Sonu Kaydı

 • Alınan çekler hesabında olduğu gibi “103. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri” hesabı da “Özün Önceliği” kavramı gereğince “331. Borç Senetleri” hesabına aktarılır.
103. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)xx
331. Borç Senetleri xx
 • Aynı şekilde, yılbaşında, 331. hesabına alınan bu çekler 103. hesabına aktarılır.

KDV Mahsup Kaydı

 • Dönem sonunda, Aralık ayı için KDV Mahsup kaydı yapılır.
 • KDV ödemesi olması durumunda 360. Ödenecek Vergiler ve Fonlar hesabına, devreden KDV olması durumunda ise 190. Devreden KDV hesabına kayıt yapılır.
 • Bu noktada, KDV mahsup kayıtlarının nasıl yapıldığını örnekler üzerinden anlatalım,
 • KDV mahsup kaydında,3 durum söz konusu olabilir.
 1. 391 > 191+190 KDV ödemesi oluşacaktır.
 2. 191 > 391 KDV devri olacaktır.
 3. 391>191 olmakla birlikte 191+190 > 391. KDV devredecektir.
 • Şimdi, bu örnekleri inceleyelim.

Örnek: 1

 • Aralık ayında 5.000 TL devreden KDV, 3.000 TL indirilecek KDV ve 9.000 TL Hesaplanan KDV olsun,
 • Bunun için “191. indirilecek KDV” / “391. Hesaplanan KDV” hesaplarındaki bakiyeler kapatılır.
 • 391 toplamı 191+190 dan fazla ise KDV ödemesi çıkacak ve 360. hesabına kayıt yapılacaktır.
391. Hesaplanan KDV9.000
191. İndirilecek KDV3.000
190. Devreden KDV5.000
360. Ödenecek Vergi ve Fonlar
360.001(Ödenecek KDV)
1.000

Örnek : 2

 • Aralık ayına ait 191 > 391 olması durumunda sonraki döneme KDV devri söz konusu olacaktır.
 • Örneğin, Aralık ayında 3.000 TL devreden KDV, 10.000 TL indirilecek KDV ve 7.000 TL Hesaplanan KDV olsun,
 • 191 indirilecek KDV, 391. Hesaplanan KDV den büyük olduğundan 10.000 – 7.000 = 3.000 devreden KDV oluşacaktır.
 • Sonuç olarak, dönem sonunda 190. Devreden KDV nin önceki bakiyesi 3.000 ile birlikte 6.000 TL devreden KDV oluşacaktır.
391. Hesaplanan KDV 7.000
190. Devreden KDV 3.000
191. İndirilecek KDV10.000

Örnek: 3

 • 391 > 191 ancak 191+190 toplamı > 391 toplamı ise,
 • Örneğin, Aralık ayında 10.000 TL devreden KDV, 3.000 TL indirilecek KDV ve 7.000 TL Hesaplanan KDV olsun,
 • 191+190 toplamı 13.000 > 391 Hesaplanan KDV toplamı 7.000 TL den büyük olduğu için yine KDV ödemesi çıkmayacaktır.
391. Hesaplanan KDV 7.000
191. İndirilecek KDV3.000
190. Devreden KDV4.000
 • Sonuç olarak, dönem sonunda, 190 devreden KDV bakiyesi 10.000 TL den 4.000 TL çıkardığımızda 6.000 TL Dönem sonu devreden KDV tutarını bulmuş oluruz.
 • Böylece, KDV ile ilgili dönem sonu muhasebe işlemleri yapılmış olacaktır.

Kira Tahakkuku Muhasebe Kaydı

 • Aralık ayında tahakkuk edecek kira var ise bunlar tahakkuk ettirilerek muhasebeleştirilir.
 • Brüt kira, yönetim ile ilgili ise Genel yönetim giderlerine kaydedilir.
 • Kira Stopajı ise 360 hesabına kaydedilir.
 • Ödenecek net kira ise “336. Diğer çeşitli Borçlar” hesabına kaydedilir.
770. Genel Yönetim Giderlerixx
360. Ödenecek Vergi Ve fonlar
360.001 ( Ödenecek Kira Stopajı )
xx
336. Diğer Çeşitli Borçlar
336.001 ( Ödenecek Net Kira )
xx

Ücret Tahakkuk Muhasebe Kaydı

 • Personellerin, aralık ayına ilişkin ücretleri ve ücretler üzerinden yapılan kesintiler veya ücret üzerinden alınan vergilerin kaydı yapılır.
 • Brüt maaşlar, Genel yönetim ile ilgili ise 770. hesabına aktarılır.
 • Vergisel kesintiler, 360. , SGK kesintileri 361. , Diğer Kesintiler (BES vb.) 369. , Net personel maaşları 335. Hesabına kaydedilir.
770. Genel Yönetim Giderlerixx
335. Personele Borçlarxx
360. Ödenecek Vergi ve Fonlarxx
361. Ödenecek SGK Kesintilerixx
369. Ödenecek Diğer Yükümlülüklerxx

Kasa Hesabı İle İlgili Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

 • Dönem sonunda kasa hesabı ile ilgili, envanter (sayım), değerleme ve adatlandırma işlemleri yapılmalıdır.
 • Kasa Hesabı ile ilgili ayrıntılı konu anlatımı ve soru çözümleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

1. Kasa Farklarının Dönem Sonu Kaydı

 • Kasa fiili sayımı sonucunda, dönem sonunda oluşan kasa noksanlıkları, 689.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) hesabına aktarılır.
  BA
689. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) xx 
 197.Sayım ve Tesellüm Noksanları xx
 • Fiili kasa sayımı sonucunda, dönem sonunda oluşan kasa fazlalıkları, 679. Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesaba aktarılır.
  BA
397. Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları xx 
 679. Diğer Olağan Gelir ve Karlar xx

2. Dönem Sonu Kasa Hesabının Değerlemesi

 • Kasa hesabında yer alan döviz cinsinden nakitlerin gerçek değerlerinin tespit edilmesi için yıl sonunda değerleme işlemleri yapılır.
 • Kasada oluşan kur kaynaklı değer artışlar için, 646. Kambiyo karı hesabı alacaklandırılırken, 100. Kasa hesabı da gerçek değerine ulaşması için borçlandırılmaktadır.
  BA
100. Kasa Hesabı xx 
 646. Kambiyo Karları xx
 • Öte yandan, kasada oluşan kur kaynaklı azalışlar ise, dönem sonunda 656. Kambiyo zararları hesabının borç tarafına kaydedilirken, kasada değeri düşen nakitler için 100. Kasa hesabına zarar kadar alacak kaydı yapılır.
  BA
656. Kambiyo Zararları (-) xx 
 100.Kasa Hesabı xx

Maliyet Hesaplarının Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

 • Üretimi sürecinde, ( Direkt ilk Madde Malzeme Gideri+ Direkt İşçilik Giderleri + Genel Üretim Giderleri ) toplamı bize üretim maliyetini vermektedir.
 • Üretim Maliyeti = D.İ.M.M + D.İ.G + G.Ü.G

Aşağıda, Satışların Maliyeti Tablosu’nda baktığımız zaman dönem sonu muhasebe işlemleri aşamaları daha iyi kavrayabiliriz.

1. TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ ( A+B+C)
A. DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDERİ (a+b+c-d-e)
a. Dönem Başı İlk Madde ve Malzeme ( + )
b. Dönem İçi İlk Madde ve Malzeme Alışı (+)
c. İlk Madde Malzeme Alışına İlişkin Giderler (+)
d. İlk Madde ve Malzeme Alış İadeleri ve İskontoları (-)
e. Dönem Sonu İlk Madde ve Malzeme (-)
B. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
C. GENEL ÜRETİM MALİYETİ
D. YARI MAMUL KULLANIMI (a+b)
a. Dönem Başı Yarı Mamul (+)
b. Dönem Sonu Yarı Mamul (-)
2. ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ (A+B+C+D)
E. MAMUL KULLANIMI (a+b)
a. Dönem Başı Mamul Stoku (+)
b. Dönem Sonu Mamul Stoku (-)
3. SATILAN MAMUL MALİYETİ (A+B+C+D+E )
F. TİCARİ MAL KULLANIMI (a+b+c-d-e)
a. Dönem Başı Ticari Mallar (+)
b. Dönem içi Ticari Mal alışı (+)
c. Ticari Mal Alışına ilişkin giderler (+)
d. Ticari Mal Alış İade ve İskontoları (-)
e. Dönem Sonu Ticari Mal Stoku (-)
4. SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ ( F )
5. SATILAN HİZMET MALİYETİ
SATIŞLARIN MALİYETİ (1+2+3+4+5)
 • Maliyet hesaplarının dönem sonu işlemlerini yaparken, satışların maliyeti tablosundaki sırayı takip ederek yapmamız üretim ve maliyetlendirme sürecini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
 • Unutmayalım! muhasebe asla ezberlenerek öğrenilmemelidir.
 • Tek düzen hesabında her bir kod ve işleyişinin bir mantığı vardır.
 • Biz de yazılarımızda, bu mantığı kavramanız adına konuları ayrıntılı olarak ele alıyor ve neden sonuç ilişkisi bağlantısı kurmaya çalışarak kalıcı öğrenmeyi hedefliyoruz.
 • Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla, aşağıdaki kayıtlarda, işletmenin aynı dönemde; üretim, ticaret ve hizmet faaliyetlerini birlikte yapıldığı düşünülerek muhasebe süreci ele alınmıştır.

1. İlk Madde ve Malzemelerin Giderleştirilmesi

 • Direkt ilk madde malzeme, üretilen ürünün bünyesinde doğrudan kullanılan, mamulü oluşturan malzemelerdir.
 • D.İ.M.M gideri ise, bir hesap dönemi içerisinde üretilen mamulün içerisinde ne kadar direk ilk madde malzeme sarfiyatı yapıldığını göstermektedir.
 • Üretime girmeyip stokta kalan ilk madde malzeme giderleştirilmez.
 • D.M.M.M Giderini aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz. (a+b+c-d-e)

a. Dönem Başı İlk Madde ve Malzeme ( + )
b. Dönem İçi İlk Madde ve Malzeme Alışı (+)
c. İlk Madde Malzeme Alışına İlişkin Giderler (+)
d. İlk Madde ve Malzeme Alış İadeleri ve İskontoları (-)
e. Dönem Sonu İlk Madde ve Malzeme (-)

 • Ya da yıl sonunda, 150. İlk Madde ve malzeme hesabından Stok ayrıldıktan sonra kalan tutar olarak da hesaplayabiliz.
 • Üretimde kullanılan bu sarfiyat tutarı “150. Direkt İlk Madde Malzeme” hesabından alınarak “710. D.İ.M.M Gideri” hesabına aktarılır.
710. D.İ.M.M Gid.XX
150. İlk Madde ve MalzemeXX
 • Bu noktada, “150. İlk Madde Malzeme” hesabını bir buğday deposu gibi düşünürsek, “710.D.İ.M.M Gideri” hesabını da bu depodan aldığımız buğday gibi düşünebilirsiniz. (Alış giderleri ihmal edilmiştir.)
 • Bu iki hesabın çalışma mantıklarını iyi kavramamız ve birbiriyle karıştırmamamız gerekmektedir.

2. Üretimde Kullanılan Giderlerin Yarı Mamullere Yansıtılması

 • Bir önceki başlık altında, 710. direkt ilk madde ve malzeme giderlerini oluşturarak, 150. ilk madde malzeme stoğundan düşmüştük.
 • Şimdi de, direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerini; yansıtma hesapları vasıtasıyla 151. yarı mamül hesabına aktaralım.
 • Yarı Mamuller hesabında, üretimi devam eden ancak henüz mamul haline gelmemiş ürünler takip edilmektedir.
 • Bu kayıt bize, ilk malzeme, işçilik ve genel üretim giderinin birleşmesi ile yarı mamul elde ettiğimiz bu aşamayı göstermektedir.
711. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yans.xx
721. Direk İşçilik Giderleri Yans.xx
731. Genel Üretim Giderleri Yans.xx
710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Gid.xx
720. Direkt İşçilik Giderixx
730. Genel Üretim Giderlerixx

151. Yarı Mamuller Hs.xx
711. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yans.xx
721. Direk İşçilik Giderleri Yans. xx
731. Genel Üretim Giderleri Yans. xx

3. Mamüle Dönüştürülen Yarı Mamullerin kaydı

 • Yarı Mamüller hesabında, henüz üretimi tamamlanmamış ve üretim süreci devam eden ürünlerin takip edildiğini ifade etmiştik.
 • Dönem sonunda, yarı mamullerden üretimi tamamlananlar, 151.Yarı mamuller hesabından 152. Mamuller hesabına aktarılmalıdır.
 • Üretimi tamamlanan yarı mamuller, Dönem Başı Yarı Mamuller + Dönem İçi Üretilen Yarı Mamuller – Dönem Sonu Yarı Mamuller olarak bulunur.
 • Sürece bakıldığında, kalan stok zaten henüz mamul vasfına gelmemiş ürünler, geri kalan ise mamule dönüşmüş olanlar olacaktır.
 • Ayrıca, bu hesaplama, dönem sonunda 151. Yarı mamuller hesap bakiyesinden Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku ayrılmasından sonra kalan tutar olarak da hesaplanabilir.
152. Mamullerxx
151. Yarı Mamullerxx

4. Satılan Mamul Maliyeti Dönem Sonu Muhasebe işlemleri

 • 152. Mamuller Hesabı, üretimi tamamlanmış satışa sevk edilmeyi bekleyen ürünlerin izlendiği hesaptır.
 • Mamullerin Satılan Kısmı, Satılan Mamul Maliyeti Hesabına aktarılır.
 • Satılan Mamul Maliyeti hesabı bize, sattığımız mamullerin, üretimi için ne kadar maliyete katlanıldığını göstermektedir.
 • Satılan Mamul Maliyeti = Dönem Başı Mamuller + Dönem İçerinde Tamamlanan Mamuller – Dönem Sonu Mamuller olarak bulunur.
 • Ayrıca, dönem sonu 152. Mamuller hesabı bakiyesinden ayrılacak ya da fiili olarak sayılan stoğun çıkarılması ile de Satılan Mamul Maliyeti bulunmaktadır.
620. Satılan Mamul Maliyetixx
152. Mamullerxx

Bu aşamada üretimin en başından itibaren özetlersek

 • 150. İlk Madde Malzeme giderleştirilerek 710. hesabına aktarıldı.
 • 710. DİMM Gideri ,720. Direk İşçilik Gideri, 730. Genel Üretim Gideri yansıtma hesapları vasıtasıyla 151. yarı mamuller hesabına yüklenildi.
 • 151. Yarı Mamuller içerisinden üretimi tamamlananlar, 152. Mamuller hesabına aktarıldı,
 • Son olarak, 152. Mamuller hesabından Satılan mamullerin maliyeti 620. S.M.M hesabına aktarılarak, üretim süreci Gelir Tablosu’na yansıtılmış olur.

Bu aşamadan sonra işletmenin, ticaret işletmesi olarak alıp sattığı malların maliyetlerine ilişkin kayıtlara devam edelim.

5. Satılan Ticari Mal Maliyeti Dönem Sonu Muhasebe işlemleri

Satılan Ticari Mal Maliyeti dönem içerisinde satmış olduğumuz ticari malların bize ne kadara mal olduğunu gösterir.

Ticari Mal, üzerinde bir değişiklik yapılmadan alınıp satılan mallardır.

Bundan önceki başlıklar altında işletmenin üretilip sattığı malları inceledik şimdi de işletmenin alıp sattığı malların kayıtlarını inceleyelim.

 • Bir malın üretiminde katlanılan belli başlı maliyetler olduğu gibi alınıp satımında da maliyetler bulunmaktadır.
 • Bunlar, ticari malın satın alış bedeli ve alışa ilişkin katlanılan taşıma, gümrük vergisi vb. gibi diğer giderlerdir.
 • Bu bedeller 153. Ticari Mallar hesabında maliyete eklenmektedir. 153 hesabının bakiyesinden dönem sonu kalan stok ve alıştan iade ettiklerimiz çıkartılarak S.T.M.M. yi elde ederiz.
 • Satılan Ticari Mal Maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanır. (a+b+c-d-e)
 • a. Dönem Başı Ticari Mallar (+)
 • b. Dönem içi Ticari Mal alışı (+)
 • c. Ticari Mal Alışına ilişkin giderler (+)
 • d. Ticari Mal Alış İade ve İskontoları (-)
 • e. Dönem Sonu Ticari Mal Stoku (-)
 • S.T.M.M = DB. Ticari Mal + Dönem içi Alış + Alış Giderleri – Alış iade ve iskontoları – Dönem Sonu Tic. Mal. formülü ile hesaplanır
 • Yıl içerisinde satılan ticari malların maliyeti, 153. ticari mallar hesabından alınarak 621. hesabına aktarılır.
 • Bu şekilde, ticari mal alım satımına ilişkin maliyetler 621. gelir tablosu hesabına aktarılmış olur.
621. Satılan Ticari Mal Maliyetixx
153. Ticari Mallar Hesabıxx

6. Satılan Hizmet Maliyeti Dönem Sonu Muhasebe işlemleri

Satılan Hizmet Maliyeti, işletmede yıl içerisinde satılan hizmetler için katlanılan maliyetin takip edildiği hesaptır.

 • Dönem içerisinde hizmet satışı ile ilgili yapılan tüm giderler dönem sonunda Satılan hizmet maliyeti hesabına aktarılır.
 • Dönem içerisinde yapılan, “740. Hizmet Üretim Maliyeti” hesabı altında biriken, hizmet ile ilgili işçilik, prim, hizmete konu alışlar, resmi yükümlülükler vb. maliyetler “622. Satılan Hizmet Maliyeti” ne devredilir.
 • Böylelikle, hizmet ile ilgili maliyetler 622. gelir tablosu hesabına aktarılmış olur.
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yans. Hes.xx
740. Hizmet Üretim Maliyeti xx

622. Satılan Hizmet Maliyeti xx
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yans. Hes. xx

Gider Hesaplarının Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

1. Gider Hesaplarının Yansıtma Hesaplarına Aktarılması

751. Ar-Ge Giderleri Yans. Hes.xx
761. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yans. Hes. xx
771. Genel Yönetim Giderleri Yans. Hes. xx
781. Finansman Giderleri Yans. Hes. xx
750. Ar-Ge Giderleri xx
760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri xx
770. Genel Yönetim Giderleri xx
780. Finansman Giderleri xx

2. Gider Yansıtma Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması

630. Ar-Ge Giderleri xx
631. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri xx
632. Genel Yönetim Giderleri xx
660/661. Kısa/Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri xx
751. Ar-Ge Giderleri Yans. Hes.xx
761. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yans. Hes.xx
771. Genel Yönetim Giderleri Yans. Hes.xx
781. Finansman Giderleri Yans. Hes.xx

3. Gelir Tablosu Gider Hesaplarının 690. Hesabına Aktarılması

690. Dönem Karı veya Zararı xx
610. Satıştan İadeler xx
611. Satış İskontoları xx
612. Diğer İndirimler xx
620. Satılan Mamul Maliyeti xx
621. Satılan Ticari Mal Maliyeti xx
622. Satılan Hizmet Maliyeti xx
623. Diğer Satışların Maliyeti xx
630. Ar-Ge Giderleri xx
631. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri xx
632.Genel Yönetim Giderleri xx
653. Komisyon Giderleri xx
654. Karşılık Giderleri xx
655. Menkul Kıymet Satış Zararı xx
656. Kambiyo Zararı xx
657. Reeskont Faiz Giderleri xx
659. Diğer Olağan Gider ve Zararlar xx
660/661. Kısa/Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri xx
689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar xx

4. Gelir Tablosu Gelir Hesaplarının 690. Hesaba Aktarılması

600. Yurt İçi Satışlarxx
601. Yurt Dışı Satışlarxx
602. Diğer Gelirler xx
642. Faiz Giderleri xx
643. Komisyon Giderleri xx
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar xx
645. Menkul Kıymet Satış Karları xx
646. Kambiyo Karları xx
647. Reeskont Faiz Gelirleri xx
649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar xx
679. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar xx
690. Dönem Karı veya Zararı xx

5. Dönem Karı veya Zararının Tespiti

690. Hesabına virman yapılan gelir gider hesapları neticesinde, “690. Dönem Karı veya Zararı Hesabı”,

 • Borç bakiyesi veriyorsa, zarar,
 • Alacak bakiyesi veriyorsa kar, söz konusudur.
 • Bu kar ticari kardır. Ayrıca, ticari kara, kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmesi ile de mali kar elde edilir.
 • Mali kar üzerinden 2021 yılı için %25 Kurumlar vergisi hesaplanmaktadır.
 • Hesaplanan bu vergi, tutar 691 gelir tablosu hesabına 370 bilanço hesabına aktarılır.
691. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıklarıxx
370. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları xx

6. Dönem Net Karı veya Zararının Hesaplanması

 • Kar durumunda yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.
 • Kar çıktığı durumda, 690. alacak bakiyesi verecek ve bu kayıtta kapatılacak, 691. vergi tutarı da düşülerek 692. Hesabına aktarılacaktır.
690. Dönem Karı veya Zararıxx
691. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları xx
692. Dönem Net Karı veya Zararıxx
 • Zarar çıkması durumunda da aşağıdaki kayıt yapılacaktır.
 • Öte yandan, zarar durumunda 690. borç bakiye verecektir. Bu bakiye kapatılarak 692 hesabına aktarılır.
692. Dönem Net Karı veya Zararı xx
690. Dönem Karı veya Zararı xx

7. Dönem Net Karı Muhasebe Kaydı

 • Kar olması durumunda bir sonraki aşamadaki muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
692. Dönem Net Karı veya Zararı xx
590. Dönem Net Karıxx

8. Dönem Net Zararı Muhasebe Kaydı

 • Zarar olması durumunda bir sonraki aşamadaki muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
591. Dönem Net Zararı ( – )xx
692. Dönem Net Karı veya Zararı xx

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

 • Yıl içerisinde ödenen geçici vergiler 193. hesabının borç kısmına kaydedilir.
 • Yıl sonunda ise bu ödenen peşin vergiler 371. nolu hesaba devredilir.
371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)xx
193. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlarxx
 • Sonraki yılın Nisan ayında ise, Kurumlar vergisi beyanında 371 ve 370 karşılıklı kapatılır.
 • 370. – 371. bakiyesi ise 360. Ödenecek vergi ve fonlar altında, Ödenecek Kurumlar vergisi alt hesabına aktarılır.
Finansal Tablolar Analizi

“Finansal Tablolar Analizi hesaplama ve Yorumlama”

Geçici Vergi Beyannamesi Nasıl Düzenlenir

“Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Nasıl Düzenlenir ?”

Rastgele Gönderiler