1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. 27103 Teşvik Şartları

27103 Teşvik Şartları

27103 teşvik şartları

27103 teşvik şartları ile ilgili hususları işçi ve işveren açısından bu günkü yazımızda inceleyeceğiz.

Bu teşvik teşvik aynı zamanda “4447 sayılı Kanun Geçici 19. Madde” teşviki ya da “ilave istihdam teşviki” olarak da işveren sisteminde yer almaktadır.

Ancak, ilave istihdam teşviki imalat ve bilişim sektörleri için uygulandığında 17103, diğer sektörler için uygulandığında ise 27103 kanun numaralı bildirgeler seçilerek SGK’ ya bildirilir.

Yazımızda 27103 ve 17103 teşviklerini soru cevap şeklinde inceleyelim.

27103/17103 Sayılı Teşvik Ne Kadar İndirim Sağlamaktadır?

 • İmalat veya bilişim sektöründeki işyerlerinde günlük brüt asgari ücreti geçmemek şartıyla prime esas kazanç tutarı üzerinden, sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik fonundan ödenmektedir.
 • Diğer sektörlerde ise günlük prime esas kazanç alt sınırı üzerinden sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ödenmektedir.

27103/17103 Teşvik Hangi Tarihe Kadar Uygulanacaktır?

 • Teşvik, 02/12/2020 tarihli, 31322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2018 – 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınan işçiler için uygulanacaktır.
 • Bu durumda, çalışanlar işe giriş tarihi bu aralıkta olmak koşuluyla daha sonraki yıllarda da bu teşvikten yararlanabilecektir.

Teşvikten Ne Kadar Süre İle Faydalanılacaktır?

SigortalıDestek Süresi
18 Yaşından Büyük Kadın18 Ay
18 Yaşından Büyük 25 Yaşından Küçük Erkek18 Ay
Türkiye İş Kurumuna Engelli Olarak Kayıtlı Sigortalılar 18 Ay
Diğerleri12 Ay

İşçi Yönünden 17103 / 27103 Teşvik Şartları Nelerdir?

 • 01.01.2018 ila 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınmak,
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmak,
 • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde toplam 10 günden fazla 4/1-a, b, c ek-6 ve ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları gerekmektedir.
 • Ancak, (7) veya (42) (22) (43) (49 (50) (46) (19) belge no ile bildirilen aşağıdaki,
 1. Aday, Aday çırak veya mesleki eğitim görenler,
 2. Mesleki ve Teknik ortaöğretim veya yükseköğretimde, staja tabi tutulan, işletmelerde tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi alan öğrenciler,
 3. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler,
 4. 2547 sayılı YÖK 46. Maddesi kapsamında kısmi süreli çalışanlar,
 5. İşkur kursiyerleri
 6. Ceza infaz kurumu bünyesinde tesis atölye ve benzerlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, bildirgelerde sıfır gün ve sıfır kazançlı bildirilmeleri durumunda 3 aylık süreyi ihlal etmiş sayılmazlar.
 • Ayrıca, isteğe bağlı sigortalı olanlar için bu 3 aylık süre şartı aranmamaktadır.

İşveren Yönünden 17103 / 27103 Teşvik Şartları Nelerdir?

 • Teşvikten yararlanacak sigortalının, işe giriş yaptığı yıldan bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmalıdır.
 • İşyeri özel Sektörde faaliyet gösteren bir işyeri olmalıdır.
 • Genel bütçeye dahil daireler,
 • Katma bütçeli idareler,
 • Döner sermayeler,
 • Fonlar,
 • Belediyeler,
 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
 • Sosyal güvenlik kurumları,
 • Bütçeden yardım alan kuruluşlar,
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri,
 • Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerleri,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde,
 • 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde 4447 sayılı Kanun Geçici 19. Madde kapsamındaki işyerleri teşvikten yararlanamayacaktır.
 • İhale ile iş üstlenen bir işyeri olmamalıdır.
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya bildirilmelidir. ( Kanuni Süresinden sonra verilen beyannameler için bu teşvikten yararlanılamamaktadır.)
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmelidir. ( Gecikmeden kaynaklı prim, faiz, ceza ödenerek teşvikten yararlanılabilir.)
 • Ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ile bunlarla ilgili gecikme cezası / zammı bulunmaması, ya da bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
 • Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borcu var ise bu borçların düzenli ve zamanında ödenmesi gerekmektedir.
 • Alt-Üst işverenlik durumunda, asıl işverenlerin hem kendilerinin hem de tüm alt işverenlerinin süresi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğuna ilişkin bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

27103 / 17103 Ortalama Sigortalı Sayısı Nasıl Tespit Edilir?

27103 ve 17103 için ortalama sayısı işe giriş tarihinden önceki takvim yılının toplam personel sayısının 12 ye bölünmesi ile bulunmaktadır.

 • İşe alınacak sigortalıların teşvikten yararlanması için bu ortalama sayıya ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
 • Ortalamanın küsüratlı çıkması halinde (örneğin: 1,2 kişi) yarıma kadar olan küsüratlar dikkate alınmaz. ( örneğin : 1,2 kişi ise 1 olarak ortalama alınır.)
 • Eğer, küsürat yarım veya yarımı geçiyorsa yukarıya yuvarlama işlemi yapılır. ( Örneğin, 12 ayın ortalaması 1,5 veya 1,7 ise ortalama 2 olarak dikkate alınır.)
 • Ayrıca, ortalama personel tespit edilirken, SGDP ye tabi olanlar veya ay içinde çeşitli nedenlerle eksik gösterilenler ( 0 günü olsa dahi) de dahil edilir.
 • Öte yandan, (7) veya (42) (22) (43) (49 (50) (46) (19) belge no ile bildirilen, çırak stajyer vb. ortalamaya dahil edilmeyecektir.
 • Ortalama hesaplanırken, ay içerisinde işe giren ve çıkan sigortalılar hesaplamaya dahil edilir.
 • Ancak , aynı sigortalının aynı işyerine birden fazla giriş çıkışı var ise söz konusu sigortalı 1 kişi olarak hesaplanmalıdır. (Mükerrer hesaplama yapılmamalıdır.)
 • Tüm bunların yanında, ortalama sayısı hesaplanırken, belge niteliği asıl ve ek niteliğinde olanlardaki sigortalı sayısından iptal niteliğindeki belgelerdeki sigortalı sayısı düşülmelidir.

Aşağıdaki örnekler üzerinden ortalama sayıların nasıl hesaplandığını ve teşvik durumlarını inceleyelim.

Örnek :1

Dönem Personel Sayısı
2021-015
2021-025
2021-035
2021-045
2021-054
2021-063
2021-072
2021-085
2021-096
2021-108
2021-115
2021-1212
Toplam : 65 50 Toplam sigortalı Sayısı ( Ortalama : 65/ 12 Ay =5,41)
 • Bu durumda, ilave olunacak ortalama personel sayısı 5 olacaktır.
 • Hesaplama yapılırken 5,41 in küsüratı 0,41 yarımdan(0,5) az olduğu için aşağıya yuvarlanmıştır.
 • Sonuç olarak, teşvikten diğer 27103 teşvik şartları sağlaması koşuluyla, 6. 7. 8…… personeller yararlanabilecektir.
 • Teşvikten yararlanacak bir personel var ise: personel sayısı, 5 in altına düştüğünde teşvikten yararlanılamayacaktır.
 • Öte yandan, birden fazla teşvikten yararlanan sigortalı var ise teşvikli sigortalılardan biri veya bir kaçı teşviksiz olarak bildirilip ortalama sağlanarak, kalan teşvik koşullarını sağlayan personeller teşvikten yararlandırılabilir.

Örnek : 2

Dönem Personel Sayısı
2021-015
2021-02Bildirim yapılmamış
2021-035
2021-045
2021-054
2021-06Bildirim yapılmamış
2021-072
2021-085
2021-096
2021-108
2021-1110
2021-12Bildirim yapılmamış
Toplam : 50 Toplam sigortalı Sayısı ( Ortalama : 50/ 9 Ay =5,55)
 • Ortalamanın tespitinde baz alınan takvim yılında bildirim yapılmayan aylar dikkate alınmaz.
 • Toplam sigortalı sayısı, toplam bildirim yapılan ay sayısına bölünerek “ilave olunacak ortalama” bulunur.
 • Örnekte, 2. 6. ve 12. aylarda sigortalı çalıştırılmamış ve bildirim yapılmamıştır.
 • Toplam bildirilen sigortalı sayısı 50 olup sigortalı çalıştırılan 9 aya bölünmüştür.
 • Sonuç olarak, 5,55 yuvarlanarak ortalama sayısı 6 olarak bulunmuştur.
 • Bu durumda, 7. 8. 9. ……. personeller diğer 27103 teşvik şartları sağlaması şartıyla teşvikten yararlanabilirler.

Ev hizmetlerinde Çalışanlar 27103 Teşvikinden Yararlanabilir mi?

 • 10 günden fazla ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar, diğer şartları sağlamak koşuluyla 27103 nolu teşvikten yararlanabilir.

İlk Defa Tescil Olan İşyerleri İçin 17103 / 27103 Teşvik Şartları

İşyerinin, 01.01.2018 – 31.12.2022 tarihleri arasında tescil edilmesi ve diğer sayılan işçi / işveren 27103 teşvik şartları sağlaması koşuluyla,

 • İlk defa verilen Prim Hizmet Bildirgesi dönemi ve takip eden 3 aylık bildirge dönemi içerisinde işe giren işçiler için; ilk defa verilen Prim Hizmet Bildirgesi takip eden 3. aydan dan itibaren 12 ya da 18 ay ( Aralık 2022 dönemi son dönem olmak üzere ) teşvikten yararlanılabilir.
 • Yeni tescil olan işyeri için ortalama, önceki yıl üzerinden hesaplanamayacağı için yararlanma döneminde, diğer şartları sağlayan tüm sigortalılar teşvik kapsamında bildirilebilir.

Daha Önce Tescil Edilmiş olup, Önceki Yılda Sigortalı Çalıştırmayan İş Yerleri için 27103/17103 Şartları

Halihazırda tescil edilmiş ancak önceki takvim yılında işçi çalıştırmayıp, yeni işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri için; sayılan işçi / işveren 27103 teşvik şartları sağlaması koşuluyla,

 • Yeni işçi çalıştırmaya başlandığı ayda verilen Prim Hizmet Bildirgesi dönemi ve takip eden 3 aylık bildirge dönemi içerisinde işe giren işçiler için; ilk dönem verilen Prim Hizmet Bildirgesi takip eden 3. aydan dan itibaren 12 ya da 18 ay ( Aralık 2022 dönemi son dönem olmak üzere ) teşvikten yararlanılabilir.
 • Önceki yıl üzerinden hesaplanamayacağı için yararlanma döneminde, diğer şartları sağlayan tüm sigortalılar teşvik kapsamında bildirilebilir.

Teşvikten Yersiz Yararlanılması Durumunda Geri Ödeme

 • Teşvikten, koşulların sağlanmadığı halde yararlanıldığı ile yani yersiz yararlanma durumunda 5510.Kanun/89.Md. 2. Fıkra Uyarınca; gecikme cezası ve zammı ile birlikte teşvik SGK tarafından tahsil edilmektedir.

27103/17103 Teşvikinden Yararlanılırken Diğer Teşviklerden Yararlanılabilir mi?

 • 27103 ya da 17103 teşviklerinden yararlanan sigortalılar için aynı anda diğer teşvik ve indirimlerden yararlanmak mümkün bulunmamaktadır.

Daha Önce İşten Ayrılıp Tekrar İşe Giren Sigortalılar Teşvikten Yararlanabilir mi?

 • Teşvikten yararlanırken işten ayrılan personeller; daha sonra aynı işyerinde, aynı işverene ait başka bir işyerinde ya da farklı bir işyerinde işe başlaması durumunda; diğer koşulları sağlamak kaydıyla söz konusu sigortalının kalan teşvik yararlanma süresi kadar teşvikten faydalanabilirler.

Alt İşverenler Teşvikten Yararlanabilir mi?

Alt işverenlerin diğer 27103 teşvik şartları sağlaması dışında aşağıdaki şartları da sağlamaları gerekmektedir.

 • Alt işverenlerin kendi çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı borçlarının, yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olmaması gerekmektedir.
 • Her bir alt işverenin 27103/17103 kapsamında çalıştırdıkları sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.
 • Ayrıca, daha önce de belirttiğimiz gibi asıl işverenlerin teşvikten yararlanması için ,hem kendi hem de alt işverenin borç durumlarının dikkate alındığını unutmamamız gerekmektedir.

Teşvikten Yararlanacak Sigortalı Sorgulama ve Tanımlama

Teşvikten yararlanılacak personelleri “E SGK İşveren Sistemi” üzerinden aşağıdaki videoda olduğu gibi tanımlayabilir ve sorgulayabilirsiniz.

Potansiyel Teşvikleri sorgulayarak aşağıdaki menülerden tanımlama yapabilirsiniz.

 • İmalat ve Bilişim Sektörü için, 17103 4447 / Geçici 19. Madde ( İmalat ve Bilişim Sektörü )
 • Diğer Sektörler İçin, 17103 4447 / Geçici 19. Madde (Diğer Sektörler )
6111 teşvik şartları

“6111 Teşvik Şartları Nelerdir?”

Rastgele Gönderiler