1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

kanunen kabul edilmeyen giderler nelerdir

Kanunen kabul edilmeyen giderler nelerdir:

Kanunen kabul edilmeyen giderler, Gelir vergisi, kurumlar vergisi başta olmak üzere diğer kanunlarla birlikte bir vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılamayacak kalemleri ifade eder.

Bu günkü yazımızda, ticari kazanç elde eden Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi mükellefleri açısından matrahın tespitinde indirim nelerin indirim konusu yapılamayacağını ele alacağız.

Gelir Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Aşağıdakiler gelir vergisi hesaplamasında gider olarak gösterilemez:

 • Gelir vergisi mükellefinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve ayni olarak almış oldukları mal ve benzeri kazanımları,
 • Gelir vergisi mükellefinin, eşinin veya çocuklarının işletmeden almış olduğu aylık, ücret, ikramiye, komisyon ve tazminatlar,
 • Mükellefin işletmeye sermaye olarak koyduğu değerler için yürütülecek faizler,
 • Mükellefin kendisinin, eşinin veya çocukların işletmeden alacaklarına istinaden yürütülen faizler,
 • Yukarıdaki işlemler dışında, işletme sahibinin ilişkili kişilerle emsallere uygun olmayan fiyatlandırmalar ile yapılan mal veya hizmet alım satımları sonucunda işletme aleyhine oluşan farklar.

Not : İlişkili kişiler ile Kastedilen :.

1-Mükellefin; eşi, alt soyu, üst soyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları,
2-Mükellefin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu şirketler,
3-Bu şirketlerin ortakları,
4-Bu şirketlerin, idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler.

Not : Mal veya Hizmet Alım Satımından kastedilen :

İmalat, inşaat, kiralama, kiraya verme, ödünç para verilmesi / alınması, ücret, ikramiye, vb. ödeme gerektiren işlemler her halükarda mal ve hizmet alım-satımı olarak nitelendirilir.

 • Tüm para ve vergi cezaları, mükelleflerin suçlarından kaynaklanan tazminatlar,
 • Alkol, alkollü içki, tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri,
 • Kiralama yoluyla işletmede bulunan ya da işletmede kayıtlı yat, kotra, tekne, sürat teknesi, motorlu deniz araçları ile uçak, helikopter gibi hava araçlarının işletme esas konusu ile alakalı olmayan giderleri ve amortismanları,
 • Finansman gider kısıtlaması kapsamında hesaplanan giderler,
 • Basın veya radyo yayınlarından doğan zararlardan kaynaklı ödenen tazminatlar,
 • Motorlu taşıtlar vergisi (II) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlar ile ticari amaçla kullanılan uçak ve helikopterler dışındaki taşıtların vergileri,
 • Özel iletişim vergileri,
 • Şans oyunları vergileri.

Kurumlar Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Aşağıda sayılanlar kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir:

 • Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
 • Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler,
 •  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar,
 • Ayrılan Tüm yedek akçeler,
 • Hesaplanan kurumlar vergisi,
 • Her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme zamları ve gecikme faizleri,
 • Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler,
 • İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan deniz ve hava taşıtlarına ilişkin giderler ve amortismanlar,
 • Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan  tazminat giderleri, (Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç )
 • Basın veya radyo yayınlarından doğan zararlardan kaynaklı ödenen tazminatlar,
 • Alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri,
 • Finansman gider kısıtlaması kapsamında hesaplanan giderler.
 • Katma değer vergisi, indirilecek katma değer vergisi,
 • Ticari amaçla kullanılan uçak ve helikopter ile, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun I, I/A ve IV sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan alınan motorlu taşıtlar vergisi ve cezalar ile gecikme zamları,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları

Gelir vergisinden indirilecek giderler

“Gelir Vergisinde İndirilecek Giderler Nelerdir?”

Rastgele Gönderiler