1. Anasayfa
 2. SPK
 3. Kolektif Yatırım Kuruluşları Yatırım Ortaklıkları ve Fonları

Kolektif Yatırım Kuruluşları Yatırım Ortaklıkları ve Fonları

Kolektif Yatırım Kuruluşları

Kolektif Yatırım Kuruluşları , Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları olarak ikiye ayrılır.

Kolektif Yatırım Kuruluşları

Yatırım Ortaklıkları

 • Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarından oluşmaktadır.
 • Sermaye piyasası araçlarını, gayrimenkul, girişim sermayesi yatırımlarını ve Kurulca belirlenmiş diğer varlıkları işletmek amacıyla pay ihraç eden sabit ve değişken sermayeli anonim ortaklıklardır.

Kuruluş ve Faaliyet Şartları

 • Kayıtlı sermayeli Anonim şirket olarak kurulmaları şarttır.
 • Başlangıç sermayeleri kurulca belirlenen miktardan az olamaz.
 • Kuruluş sermayesinin nakden ve tamamen ödenmiş olması.
 • Ticaret unvanlarında “Yatırım Ortaklığı” ibaresi bulunması gereklidir.
 • Ana sözleşmesi, kanun ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
 • Kurulca belirlenmiş bir kuruluştan, portföy saklama hizmetini alması gerekmektedir.
 • Kurucuları, yatırım kuruluşlarında belirtilen (SPK.MD.44) şartları taşımalıdır.
 • Çalışanları, yatırım kuruluşlarında belirtilen (SPK.MD.45) şartlarını sağlamalıdır.
 • Kuruluşa ilişkin şartların yatırım ortaklığına dönüşüm için de geçerlidir.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kuruluşunda ve sermaye arttırımlarında, Kurulca uygun görülen varlıklar ayni sermaye olarak kullanılabilir.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında, ayni sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Kurul onayı ile halka arz edilebilir.
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ise çıkarılmış sermayelerini girişim sermayesi yatırımlarına aktarırlar.

Yatırım Fonları

 • Fon katılma payı karşılığında tasarruf sahiplerinden toplanan para veya diğer varlıklar ile oluşturulur.
 • İnançlı mülkiyet esasına Kurulca belirlenen porföyler işletilir.
 • Portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğüne göre kurulur.
 • Tüzel kişiliğe sahip değildir.

Yatırım Fonlarının Kuruluş Esasları

 • Portföy saklama hizmetini yürütmek üzere Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluş ile anlaşılmış olması gerekmektedir.
 • Portföy Yönetim Şirketleri, yatırımcıların haklarını korumak amacıyla onları temsil eder ve fon yönetimini denetler, gerektiğinde iç tüzük uyarınca kararlar alır.
 • Fon iç tüzüğünün Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Kuruluş başvurusundan itibaren iki ay içerisinde kuruluş başvurusu değerlendirilir.
 • Fonun mal varlığı, Portföy yönetim şirketinin malvarlığından ayrıdır.
 • Yatırım Fonları, katılma paylarının tek bir iç tüzüğe göre ihraç edilen şemsiye fon olarak kurulması zorunludur.

Şemsiye Fon Türleri

 • Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu, yerli veya yabancı kamu ve özel sektör fonlarını kapsar.
 • Hisse Senedi Şemsiye Fonu, yerli ve yabancı hisse senetlerinden oluşur.
 • Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Borsada işlem gören kıymetli maden ve altına dayalı fonları içerir.
 • Fon Sepeti Şemsiye Fonu, diğer fonlar ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşur.
 • Para Piyasası Şemsiye Fonu, vadesine en fazla 184 gün kalmış likitidesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyün günlük ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 günlüktür
 • Katılım Şemsiye Fonu, kira sertifikaları,katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve kıymetli madenler, diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
 • Değişken Şemsiye Fon, yukarıda türlerden herhangi birisine dahil olmayan fonları içerir.
 • Serbest Şemsiye Fon, sadece nitelikli yatırımcıları hedefleyen araçları içerir.
 • Garantili Şemsiye Fon, bir yatırım stratejisine ve verilen bir garantiye dayanılarak taahhüt edilen fonları kapsar.
 • Koruma amaçlı Şemsiye Fon, en iyi gayret esasına göre oluşturulan portföyü kapsar.
yatırım kuruluşları
Yatırım Kuruluşları

Rastgele Gönderiler