1. Anasayfa
  2. Hukuk
  3. Segem Çıkmış Sorular

Segem Çıkmış Sorular

segem sınavı çıkmış sorualr

Segem Çıkmış Sorular ve çıkması muhtemel örnek sorular bu günkü yazımızın konusu.

Esas itibariyle “Segem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” olan bu sınav, 5864 Sayılı sigortacılık Kanunu ve Sigorta Acenteliği Yönetmeliği çerçevesinde, sigortacılık ürünlerinin pazarlama, satış ve danışmanlığı ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin teknik yeterlilik belgesi alabilmelerine ilişkin katıldıkları bir sınavdır.

“Segem Sınavı”, 4 seçenekli 50 adet sorudan oluşmakta olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

Aşağıda, Segem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ile ilgili soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır.

Yazımızın sonunda sorularımızın PDF dökümanları da yer almaktadır.

Segem Çıkmış Sorular ve Örnek Sorular

Segem Çıkmış Sorular Deneme-1

Yazımızdaki, Segem Çıkmış Sorular ve örnek soruların cevaplarını görmek için sorunun üzerine veya sağda yer alan ok işaretine tıklayınız.

1- Osmanlı Döneminde Kurulan İlk Sigorta Şirketi Hangisidir?

a- Osmanlı Sigorta Şirketi

b- Anadolu ve Rumeli Sigorta Teşkilatı

c- Anadolu Sigorta Teşkilatı

d- Osmanlı Umum

Cevap : d : Osmanlı Umum ( Segem Çıkmış sorular )

2 – Sigorta poliçesinin poliçe bitiş tarihinde yenilendiğini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

a- Zeyilname

b- Tecditname

c- Tasdikname

d- Teklifname

Cevap : b- Tecditname

3 – Sigorta poliçesinin süresi içerisinde gerçekleşen her bir değişikliğin gösterildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

a- Bilgilendirme Formu

b- Tecditname

c- İbraname

d- Zeyilname

Cevap : d- Zeyilname

4 – “Zarara sebebiyet verme olasılığı olan nesne / olay veya herhangi bir tehditin bir değer üzerindeki zarar verme olasılığıdır.”

Yukarıdaki tanımdaki bahsedilen sigortacılık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Risk Analizi

b- Risk Transferi

c- Riziko

d- Risk Yönetimi

Cevap : c- Riziko

5 – Sigorta poliçesi düzenlendikten ne kadar süre içerisinde sigortalıya teslim edilmelidir?

a- 5 gün

b- 2 Gün

c- 24 saat

d- 4 gün

Cevap : c- 24 saat ( Segem Çıkmış sorular )

6 – “Bir kıymetin gerçekte olduğu değerden daha yüksek bir bedelle poliçede beyan edilmesidir. Diğer bir ifade ile sigorta bedelinin sigorta değerinden yüksek olması durumudur.”

Yukarıdaki tanımdaki bahsedilen sigortacılık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a- All Risk

b- Eksik Sigorta

c- Aşkın Sigorta

d- Kısmi sigorta

Cevap : c- Aşkın Sigorta

7- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi hangi kurum tarafından denetlenir?

a- Danıştay

b- Kamu Gözetim Kurulu

c- Sermaye Piyasası Kurumu

d- Hazine Müşteşarlığı

Cevap : d- Hazine Müşteşarlığı

8- “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi” kaç kişiden oluşur?

a- 40

b- 15

c- 10

d- 20

Cevap : a- 40

9- “Bankalar ve özel kanun ile sigorta acenteliği yetkisi tanınan kurumlar her yılın …………… ayı sonuna kadar teknik personellerine ilişkin bilgileri TOBB’a bildirmekle yükümlüdür.

Yukarıda boşluk bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a- Şubat

b- Mart

c- Nisan

d- Mayıs

Cevap : a- Şubat ( Segem Çıkmış sorular )

10- Acenteler kendi istekleri ile acenteliklerini feshetmeleri durumunda, fesih kararını takip eden kaç iş günü içerisinde TOBB a bildirim yapmaları gerekmektedir?

a- 15

b- 10

c- 5

d- 30

Cevap : c- 5 ( Segem Çıkmış sorular )

11- Acentelerde, sigortacılık ürünlerinin pazarlanması, satışı ve bilgilendirilmesi işlemlerini gerçekleştiren görevliye ne ad verilir?

a- Broker

b- Teknik personel

c- Danışman

d- Satış Temsilcisi

Cevap : b- Teknik personel

12- Sigorta poliçesinde yer alan istisnalar dışında, tüm tehlikeleri teminat altına alan poliçelere ne ad verilir?

a- Takseli Poliçe

b- Paket Poliçe

c- Tam poliçe

d- All Risk Poliçe

Cevap : d- All Risk Poliçe

13- Muamelat Fıkhında döviz, altın veya kıymetli maden
alım satımı aşağıdakilerden hangi kavram ile ifade edilmektedir.

a- Karz

b- Selem

c- İcap

d- Sarf

Cevap : d- Sarf ( Segem Çıkmış sorular )

14- “5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu” hangi yılda yürürlüğe girmiştir.

a- 2012

b- 2010

c- 2005

d- 2007

Cevap : d- 2007

15 – Tazminat bedeli ödendikten sonra, sigorta şirketinin hukuki olarak sigortalı yerine geçerek, zarara sebebiyet veren tarafa karşı tazminat bedelini rucu edebilmesi hangi sigortacılık prensibini ifade eder?

a- Halefiyet Prensibi

b- Azami İyi Niyet Prensibi

c- Tazminat Prensibi

d- Hasara Katılım Prensibi

Cevap : a- Halefiyet Prensibi ( Segem Çıkmış sorular )

16 – Sigorta şirketlerinin teminat altına aldıkları risklerin bir bölümünün veya tamamının başka bir sigorta şirketine devretmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Retrosesyon

b- Reasürans

c- Aktüerya

d- Kotpar

Cevap : b- Reasürans

17 – Dünyada sigortacılık benzeri ilk uygulama hangi uygarlık döneminde görülmüştür.

a- Persler

b- Urartular

c- Hititler

d- Babiller

Cevap : d- Babiller

18 – Muamelet Fıkhında, verilen bir borç karşılığında maddi bir değerin teminat olarak talep edilmesi işlemine ne ad verilir.

a- İcare

b- Kefalet

c- Rehin

d- Selem

Cevap : c- Rehin

19 – Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortaları branşındaki bir kuruluştur.

a- SAYMER

b- HATMER

c- HAYMER

d- TRAMER

Cevap : c- HAYMER ( Segem Çıkmış sorular )

20- Aşağıdakilerden Hangisi Sigorta Bilgi Merkezi (SBM)’nin alt birimlerinden biri değildir?

a- TRAMER

b- HATMER

c- SAGMER

d- SEGEM

Cevap : d- SEGEM

21- Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılara yöneltilebilecek tazminat istemi, sigortaya ilişkin olaydan itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar ?

a- 10

b- 15

c- 7

d- 20

Cevap : a- 10

22- Reasürans işlemi yaparak, sigortalama işlemleri sonucu üstlendikleri riskleri, başka bir şirkete devreden şirkete verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a- Kotpar

b- Tontin

c- Sedan

d- Jeran

Cevap : c- Sedan

23- Her bir katılımcının belli bir prim ile katıldıkları fonların değerlendirilmesi sonucu elde edilen karların, önceden belirlenmiş bir tarihte hayatta kalanlara veya ölenlerin belirlemiş olukları lehdarlara ödenmesi koşullarını içeren sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Retsoreston

b- Tontin

c- Sesyon

d- Stop-Loss

Cevap : b- Tontin

24- Belli kriterlere uygun olarak küçük ölçekli hasarların ücretsiz olarak kasko poliçesinden karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?

a- Mini Onarım

b- Muafiyet

c- İstisna

d- Asistans Hizmetleri

Cevap : a- Mini Onarım

25- Müfredatına sigortacılık konuları yer almayan lise ve dengi okullardan mezun olan kişilerin Acente teknik personeli olmaları için gerekli asgari mesleki deneyim süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Mesleki deneyim aranmaz.

b- 1 Yıl

c- 2 Yıl

d- 6 Ay

Cevap : b- 1 Yıl

26- Milli Reasürans A.Ş hangi yıl kurulmuştur.

a- 1930

b- 1929

c- 1933

d- 1945

Cevap : b- 1929

27- Muamelat Fıkhında bir kişinin gerektiğinde bir başka kişinin borcunu ödemeyi taahhüt etmesi işlemine ne ad verilir?

a- İcare

b- Kefalet

c- İkale

d- Karz

Cevap : b- Kefalet

28- Sigorta şirketleri ve acenteler hesaplarını karşılıklı olarak………….. aylık dönemlerde mutabakat yaparak kesinleştirirler. Ayrıca, en geç bu mutabakat dönemini takip eden ay içinde mutabakat sağlamaları gereklidir.

a- 3’er

b- 2’er

c- 4’er

d- 5’er

Cevap : a- 3’er

29- “Sigorta Acenteleri İcra Komitesi” hangi kurum bünyesindedir.

a- TOBB

b- SBM

c- TRAMER

d- Sigorta Tahkim Komisyonu

Cevap : a- TOBB

30- Sigorta acentelerinin faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren, TOBB bünyesinde tutulan sicil kaydı aşağıdakilerden hangisidir.

a- Oda kayıt Belgesi

b- Levha

c- Ruhsat

d- Uygunluk belgesi

Cevap : b- Levha

31- Maliyeti alıcısı tarafından önceden bilinen bir kıymetin değerine kar eklenerek satılmasını içeren işlem aşağıdakilerden hangisidir.

a- Karz

b- Mudarebe

c- Tekafül

d- Murabaha

Cevap : d- Murabaha

32- Muamelat Fıkhında, sözleşme taraflarından birinin sermayesini, diğer tarafın ise emeğini ortaya koyduğu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir.

a- Karz

b- Mudarebe

c- Temerrüd

d- Murabaha

Cevap : b- Mudarebe

33- “Sigorta Acenteleri şube açmaları durumunda merkezleri için …………….. TL sermaye, her bir şube için ise ………………………….. TL sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.”

Yukarıdaki boşluklara yazılması gereken sermaye tutarları aşağıdakilerden hangisidir?

a- 300.000 TL / 25.000 TL

b- 400.000 TL / 50.000 TL

c- 1.000.000 TL / 250.000 TL

d- 100.000 TL / 10.000 TL

Cevap : a- 300.000 TL / 25.000 TL

34- Bireysel Emeklilik mevzuatı kapsamında, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş başvuruları hangi kuruma yapılmalıdır?

a- BBDK

b- SPK

c- TOBB

d- Hazine Müsteşarlığı

Cevap : b- SPK

35- Sigortacılık mevzuatına göre mal ve sorumluluk sigortaları faaliyetinde bulunan bir sigorta şirketi aşağıdakilerden hangi sigorta türünde iştigal edemez?

a- Hayat

b- Yangın

c- Tarım

d- Makine

Cevap : a- Hayat

36- Sigorta Acenteleri Yönetmeliğine göre uygunluk belgesi hangi kurum veya kuruluş tarafından verilmektedir.

a- SGM

b- SPK

c- TOBB

d- Hazine Müsteşarlığı

Cevap : d- Hazine Müsteşarlığı

37- Sigortacılık Kanunu Md. 19’a göre ilan, reklam, afiş ve pano kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Acenteler ve şubeleri, unvanları ve levha kayıt numarasını içeren bir tabelayı, işyerlerinin girişinde gözle görünür bir yere asmak zorundadır.

b- Acenteler, acenteliğini yaptığı sigorta şirketlerine ait acente numaralarını işyerlerinin girişinde gözle görünür bir yere asmak zorundadır.

c- Bankalar ve finansal kuruluşlar acentelik faaliyetleri yürüttükleri işyerlerinde, acentesi oldukları sigorta şirketinin unvanlarını gözle görülür bir yere asmak zorundadır.

d- Acenteler ve şubeleri; afiş, reklam ve tabelalarında acente unvanına yer verir.

Cevap : b- Acenteler, acenteliğini yaptığı sigorta şirketlerine ait acente numaralarını işyerlerinin girişinde gözle görünür bir yere asmak zorundadır.

38- Tüzel kişi sigorta acentelerinin kurulması için asgari sermaye tutarı kaç TL’dir ?

a- 50.000 TL

b- 100.000 TL

c- 1.000.000 TL

d- Hiçbiri

Cevap : a- 50.000 TL ( Segem Çıkmış sorular )

39- Tüzel kişi sigorta acenteleri ile ilgili;

I- Acentelerin merkezleri Türkiye’de bulunması şarttır.
II-Acenteler Anonim veya Limited şirket şeklinde kurulabilir.
III-Acente unvanlarında “Sigorta Aracılığı” veya “Sigorta Acenteliği” ibarelerinden birini kullanmalıdır.
IV-Acenteler Merkezleri dışında şube açabilir.

Aşağıdakilerden Hangisi Doğrudur.

a- Yalnız I

b- Yalnız I – II

c- Yalnız I-III

d- Hepsi

Cevap : d- Hepsi

40- Sigorta Acenteleri İcra Komitesi aşağıdaki kurumların hangisi bünyesinde faaliyet göstermektedir.

a- TOBB

b- Hazine Müsteşarlığı

c- SPK

d- SGM

Cevap : a- TOBB

41- Muamelat fıkhında kira sözleşmelerinin karşılığı hangi kavram ile ifade edilmektedir.

a- İcap

b- İcare

c- Sarf

d- Tekafül

Cevap : b- İcare

42- Osmanlı’da sigortacılığın başlamasına neden olan olay hangisidir.

a- Bab-ı Ali Baskını

b- Sirkeci Seli

c- Beyoğlu Yangını

d- Celali İsyanları

Cevap : c- Beyoğlu Yangını ( Segem Çıkmış sorular )

43- Fransa’da kurulan ilk yangın sigorta şirketi aşağıdakilerdenhangisidir ?

a- La Fonciére

b- Royal Exchange

c- L’incendie

d- Paris Assurance

Cevap : c- L’incendie

44- Acenteler, şubelerine ilişkin bilgilerini, kuruluştan itibaren kaç iş günü içerisinde levhalarına işletmek zorundadır ?

a- 5

b- 10

c- 15

d- 30

Cevap : c- 15

45- Sigorta poliçesi kapsamındaki riskin gerçekleşmesi halinde, hasarın boyutlarını, nedenlerini ve niteliğini tespit eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Sigorta teknik personeli

b- Broker

c- Sigorta Eksperi

d- Acente Müdürü

Cevap : c- Sigorta Eksperi

46- Acente teknik personeli olmak için sigortacılıkla ilgili 2 yıllık yüksek okullardan mezun olan kişiler için mesleki deneyim süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a- 1 Yıl

b- 6 Ay

c- 3 Yıl

d- Mesleki deneyim süresi aranmaz

Cevap : d- Mesleki deneyim süresi aranmaz

47- Aşağıdakilerden hangisi konut poliçelerinde belirli şartlar dahilinde ücretsiz olarak verilen asistans hizmetlerinden değildir?

a- Kombi veya klima bakımı

b- Çilingir hizmeti

c- Cam kırılması

d- Fatura ödeme hizmeti

Cevap : d- Fatura ödeme hizmeti

48- Sigortalı tarafından, hasar ihbarı kaza gerçekleştikten kaç gün içerisinde sigorta şirketine bildirilmelidir?

a- 1

b- 5

c- 7

d- 10

Cevap : b- 5

49- Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın temel işlevlerinden değildir?

a- Girişimcilerin kredi kuruluşları nezdinde kredibilitesini arttırır.

b- Toplumda huzur ve güveni sağlar.

c- Risklerin paylaştırılmasını sağlar.

d- Trafik kazalarının gerçekleşmesini engeller.

Cevap : d- Trafik kazalarının gerçekleşmesini engeller.

50- Vefat durumunda hayat sigortalarının lehdarı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Lehine poliçe düzenlenen kimseler

b- Sigortalı

c- Sigorta ettiren

d- Sigorta şirketi

Cevap : a- Lehine poliçe düzenlenen kimseler. (Segem Çıkmış Sorular)

fırsat maliyeti nedir

“Fırsat Maliyeti Nedir?”

Rastgele Gönderiler