1. Anasayfa
 2. Muhasebe
 3. Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları 2024

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları 2024

bağımsız denetime tabi olma şartları 2024

Bağımsız denetime tabi olma şartları 2024 yılı için 06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik 1 Ocak 2024 ve sonraki hesap dönemlerinde uygulanacaktır.

Yazımızda, güncel olarak hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacaklarını sizlere sunacağız.

2024 Bağımsız Denetim Tabi Olma Şartları

Bağımsız denetime tabi olma şartları 2024 yılı için aşağıdaki şirket gruplarına göre ayrılmaktadır.

Bu gruplar,

 1. Herhangi Bir Sektör Sınırlaması Olmaksızın Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Liste(Ek-1)
 2. Halka Açık Sayılan Şirketler,
 3. (Ek-2) Listede Yer Alan Şirketler,
 4. Diğer Şirketler.

Şimdi bağımsız denetime tabi olma şartlarını belirlenmiş bu dört grup üzerinden inceleyelim.

Herhangi Bir Sektör Sınırlaması Olmaksızın Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Liste (1)

Aşağıda Liste (1) Kapsamında sayılan şirketler herhangi bir sınırlandırma olmaksızın bağımsız denetime doğrudan tabidir.

1-) 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 • Yatırım kuruluşları,
 • Kolektif yatırım kuruluşları,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Varlık kiralama şirketleri,
 • Merkezi takas kuruluşları,
 • Merkezi saklama kuruluşları,
 • Veri depolama kuruluşları,
 • Derecelendirme kuruluşları,
 • Değerleme kuruluşları,
 • Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,
 • Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 • Bankalar,
 • Derecelendirme kuruluşları,
 • Finansal holding şirketleri,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Finansman şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Finansal holding şirketlerinde ve bankalarda 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
 • Tasarruf finansman şirketleri.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyette bulunan şirketler.
4) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler.
5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar.
6) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 • Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az ikisine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar,
 1. Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı.
 2. Uydu televizyon yayın lisansı.
 3. Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.
 • İnternet ortamında isteğe bağlı yayın hakkına sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar.

7) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve söz konusu düzenlemeler uyarınca bağımsız denetim yükümlülüğü bulunan şirketler.
8) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenleme ve denetimine tabi ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.
9) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları.

Halka Açık Sayılan Şirketler

Herhangi bir piyasa veya borsada işlem görmemekle birlikte 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşmaları halinde takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

 • Aktif toplamı: 30 Milyon TL,
 • Yıllık Net Satış Hasılatı: 40 Milyon TL,
 • Çalışan Sayısı: 50 Kişi,

Ek-2 Listede Yer Alan Şirketler

Aşağıda yer alan Ek-2 sayılı listede yer alan şirketler;

1) Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler.
2) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dâhil) iştirak ve şirketler hariç
olmak üzere, TMSF’nin iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler.
3) Sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler,

Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşmaları halinde takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

 • Aktif toplamı: 35 Milyon TL,
 • Yıllık Net Satış Hasılatı: 70 Milyon TL,
 • Çalışan Sayısı: 175 Kişi,

Diğer Şirketler İçin Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları 2024

Yukarıdaki liste ve başlıklarda yer alan şirketler haricinde kalan şirketler,

Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşmaları halinde takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

 • Aktif toplamı: 150 Milyon TL,
 • Yıllık Net Satış Hasılatı: 300 Milyon TL,
 • Çalışan Sayısı: 150 Kişi,

Bu şirketler için bağımsız denetime tabi olma şartları 2024 yılı içi sağlanacak olup, bağımsız denetim tarafından, denetime tabi tutulacaklardır.

 • Finans Piyasası, Sermaye Piyasası ve Para Piyasası Nedir?

  Finans Piyasası, Sermaye Piyasası ve Para Piyasası Nedir?

  Finans Piyasası, Sermaye piyasası ve para piyasası kavramları finans alanında sıklıkla duyduğumuz terimlerdir. Finans piyasası, kendi içerisinde Para piyasası ve Sermaye Piyasası olarak ikiye ayrılmaktadır.


 • Halka Açık Ortaklıklar

  Halka Açık Ortaklıklar

  Halka açık ortaklıklar, sahip oldukları sermaye piyasası araçlarını, halka arz etmek üzere kurula başvuran gerçek veya tüzel kişilerdir. Halka arz ise tanım olarak, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı sonucunda yapılan satışı ifade eder.


 • Halka Açıklık Statüsünden Hangi Durumlarda Çıkılır?

  Halka Açıklık Statüsünden Hangi Durumlarda Çıkılır?

  Aşağıdaki durumlarda ortaklıklar halka açıklık statüsünden ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkabilirler.


 • Sermaye Piyasası Kurumları

  Sermaye Piyasası Kurumları

  Sermaye Piyasası Kurumları, SPK çerçevesinde belirlenmiş faaliyet ve yatırım hizmetlerini gerçekleştirirler


 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım hizmetleri, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri, TL ve yabancı para cinsinden vadeli, vadesiz, katılım hesapları vb. varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla ihraç eden yatırım ortaklıklarıdır. Gayrimenkul Yatırım […]


 • Sermaye Piyasası Araçlarında İhraç, İzahname ve Kamuyu Aydınlatma

  Sermaye Piyasası Araçlarında İhraç, İzahname ve Kamuyu Aydınlatma

  Sermaye Piyasasında İhraç Nedir? İhraç, Sermaye Piyasası Kanunu’nda “sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışı” olarak tanımlanmaktadır. İhraç, iki şekilde yapılabilir bunlar halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin yapılan ihraçlardır. İki ihraç yöntemi için Sermaye Piyasası Mevzuatında […]


 • E-Defter Uygulaması Nedir?

  E-Defter Uygulaması Nedir?

  E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıt biçimidir.


 • KDV Tevkifatı ve Tevkifata Tabi Yapım Hizmetleri

  KDV Tevkifatı ve Tevkifata Tabi Yapım Hizmetleri

  KDV tevkifatı , yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş bazı iş kollarında, vergi alacaklarının güvence altına alınması için, mal veya hizmet alıcıları tarafından KDV tutarından kesinti yapılarak doğrudan vergi dairesine ödemesi olduğunu önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda tevkifata tabi hizmet kollarına değineceğiz.


 • Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık Vb. Hizmetlerde KDV Tevkifatı

  Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık Vb. Hizmetlerde KDV Tevkifatı

  Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık ve Benzeri Hizmetlerin, belirlenmiş alıcılar ile yapılması durumunda kdv tevkifatı uygulanacaktır. Söz konusu faaliyetlerle ilgili tevkifat oranı ( 9/10 ) olarak belirlenmiştir.


 • Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir?

  Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir?

  Gerçek Faydalanıcı, Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarda esas olarak kontrolü elinde bulunduran ya da bunlar üzerinde gerçekte söz sahibi olan gerçek kişi veya kişilerdir.


Rastgele Gönderiler