1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir?

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir?

gerçek faydalanıcı bildirimi nedir

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? sorusunun cevabını 13.07.2021 Resmi Gazete / 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde yazımızda açıklayacağız.

Kısaltma: Küresel Forum (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu)

Kısaltma: OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development) (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ?

 • Gerçek Faydalanıcı, Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarda esas olarak kontrolü elinde bulunduran ya da bunlar üzerinde gerçekte söz sahibi olan gerçek kişi veya kişilerdir.
 • 13.07.2021 tarihli Resmi Gazete’ de bu kişilerin bildirimlerinin yapılması zorunlu hale getirilerek; gelirlerin veya servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi ve vergi kaçakçılığı ile mücadele edilmesi hedeflenmektedir.
 • Tebliğde dikkat çeken iki bildirim yükümlüsü, son yıllarda oldukça yaygınlaşan Tasarruf Finansman Şirketleri ve Kripto Varlık Finansman şirketleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Bu uygulama, aynı zamanda, Küresel Forum üyesi olan Türkiye’nin, uluslararası boyutta gelirlerin elde edilmesine ilişkin OECD şeffaflık standartlarına uyum sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir düzenlemedir.
 • Küresel Forum, Vergi şeffaflığı, terör ve suç gelirlerinin aklanması gibi konularda OECD bünyesinde kurulmuş bir oluşumdur.
 • Ayrıca, bu tebliğ kapsamındaki bildirime tabi tutulan taraflar Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin “Tedbirler Yönetmeliği” ne atıfta bulunarak kapsam altına alınmıştır.

Kısaca, söz konusu düzenlemenin getiriliş amacından kısaca bahsettikten sonra şimdi de bildirim zorunluluğunun kimleri kapsadığını ele alalım.

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Kimleri Kapsamaktadır?

Bildirim Vermek Zorunda Olanlar

 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,
 • Gerçek Faydalanıcı bildirimini dönemler itibariyle verecektir.

GİB Tarafından İstenildiği Takdirde Bilgi Verecek Olanlar

 • Bankalar,
 • Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
 • Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
 • Finansman ve faktoring şirketleri,
 • Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
 • Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,
 • Yatırım ortaklıkları,
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,
 • Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
 • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,
 • Spor kulüpleri,
 • Noterler,
 •  Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
 • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,
 • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,
 • Tasarruf finansman şirketleri,

Aynı zamanda tebliğde yukarıda sayılı yükümlüler için merkezleri yurtiçi veya yurtdışında bulunanların,

 • Şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan talep olması durumunda müşterilerinin de gerçek faydalanıcı bilgilerinin paylaşmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Süresi ve Şekli

Öncelikle, ilk bildirimin tüm yükümlüler için 31.08.2021 tarihine kadar İnternet Vergi Dairesi Üzerinden yapılması gerektiğini unutmayalım.

Bildirim Süresi

01.08.2021 tarihi itibariyle, faal olan ve tasfiye işlemi devam edenlerden,

 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri, Geçici Vergi beyannameleri ve Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecektir.
 • Diğer Tebliğ Kapsamına Girenler, Her yıl Ağustos ayı sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı’na Elektronik Ortamda İ “Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu” ile bildireceklerdir.

Ayrıca, yukarıda sayılanlara ek olarak;

 • Yeni Mükelleflerin, tebliğ kapsamına girmesi durumunda mükellefiyet tesisini takip eden 1 ay içerisinde,
 • Bildirim bilgilerinde değişiklik olanlar, değişiklik tarihini takip eden 1 ay içerisinde,

Bildirmeleri gerekmektedir.

Bildirim Şekli

 • Kurumlar vergisi mükellefleri bahsettiğimiz üzere bu beyannamelerin ekinde,
 • Diğer bildirim yükümlüleri, bağlı oldukları vergi dairesinden GİB şifresi alarak İnternet Vergi Dairesi içerisindeki “Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu” ile bildirecektir.
 • Ayrıca, bildirimler sadece elektronik ortamda yapılabilecek olup, posta vb. yollarla bildirim kabul edilmemektedir.
 • Bildirimler, mükellefler tarafından, mükellef ile aracılık sözleşmesi bulunan SMMM’ ler veya Tam tasdik sözleşmesi bulunan YMM’ler tarafından yapılacaktır.

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi İçeriğinde Yer Alacak Bilgiler

Bildirim içerisindegerçek faydalanıcıların,

 • Ad-Soyad bilgisi,
 • Vatandaşlık Uyrukları,
 • Kimlik Numaraları,
 • Adresleri,
 • Varsa telefon, faks ve e- posta bilgileri
 • Faydalanıcılık sebebi

Yer alacak ve bu bilgileri içerecek şekilde bildirim yapılacaktır.

Gerçek Faydalanıcı Nasıl Tespit Edilir?

Tüzel Kişilerde

1- Tüzel kişiliklerde %25 i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklar gerçek faydalanıcı olarak beyan edilir.

2- Tüzel kişiliklerde %25 i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortakların gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi durumunda,

 • Tüzel kişiliği esas olarak yöneten ve kontrol gücünü elinde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler kabul edilir.

3- Tüzel kişiliklerde %25 i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda,

 • Yine, tüzel kişiliği esas olarak yöneten ve kontrol gücünü elinde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

4- ilk üç maddeye göre tespit yapılamaması durumunda en üst düzey icra yetkisine sahip kişi ve kişiler bildirilir.

Tüzel Kişiliği Bulunmayan Yükümlülerde

1- %25 i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklar gerçek faydalanıcı olarak beyan edilir.

2- Aksi takdirde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler bildirilir.

3- Trust ve benzeri yapılarda, kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını taşıyanlar ya da bu yapı üzerinde kontrol sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirim yapılır.

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Cezai Yaptırım

Bilgilerin, eksik, yanıltıcı şekilde bildirilmesi ya da bildirim yapılmaması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.


Rastgele Gönderiler